Szkoły wyższe

Nowy rektor w PPUZ w Nowym Targu

Opublikowano: 2020-06-01

forum akademickie
Źródło: PPUZ

Prof. Robert Włodarczyk został wybrany na nowego, „tymczasowego”, rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Funkcję tę będzie sprawował jedynie do końca sierpnia.

Wybory uzupełniające w PPUZ stały się konieczne po tym, jak w połowie marca ówczesny minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin odwołał ks. dr. hab. Stanisława Gulaka. Powodem był plagiat w pracy habilitacyjnej byłego rektora, który miał przywłaszczyć sobie autorstwo fragmentów ośmiu cudzych utworów. Skala i rodzaj naruszeń zostały zakwalifikowane przez ministra jako rażące naruszenie prawa.

Po odwołaniu Stanisława Gulaka jego obowiązki przejął najstarszy członek senatu uczelni – dr Halina Romualda Zięba. W poniedziałek 1 czerwca odbył się wybory uzupełniające na okres do końca obecnej kadencji. Startowało dwóch kandydatów: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec oraz dr hab. Robert Włodarczyk, prof. UEK. Kolegium Elektorów opowiedziało się za tym drugim.

Prof. Robert Włodarczyk jest kierownikiem Katedry Teorii Ekonomii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Współpracuje z nowotarską uczelnią, na której kieruje projektem PONE (studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych, czyli wspólnej jednostce UEK i PPUZ).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii ekonomii, polityki makroekonomicznej, polityki monetarnej, międzynarodowych rynków finansowych, giełd papierów wartościowych, unii monetarnej, rynku pracy, oceny projektów inwestycyjnych oraz doradztwa inwestycyjnego. W swoim dorobku ma ponad 100 publikacji naukowych i dydaktycznych, których tematami były m.in. współczesne problemy międzynarodowych rynków finansowych, zagadnienia rynków pracy, związki między bezrobociem a inflacją w Polsce, sektorowa struktura pracujących w strefie euro, przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce oraz bezrobocia w wybranych województwach.

Jest współinicjatorem studiów dualnych w PPUZ w Nowym Targu (kierunek studiów: finanse i rachunkowość) i w UEK (kierunek studiów: doradztwo inwestycyjno-gospodarcze). Współtworzył Laboratorium Dialogu – inicjatywę organizacyjną w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, będącej pomostem między otoczeniem społeczno-gospodarczym a uczelniami. Jest autorem kursów e-learningowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych oraz popularyzatorem łączenia nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring wraz z ideami zawartymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Kierował lub współprowadził ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych MNiSW, NCBiR i NBP.

W tym roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 12-krotnym laureatem Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Funkcję rektora będzie sprawował do końca sierpnia. W tym czasie zostaną przeprowadzone kolejne wybory, tym razem już na pełną czteroletnią kadencję 2020–2024.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie