Sprawy nauki

Nowy skład Komitetu Polityki Naukowej

Opublikowano: 2020-05-26

forum akademickie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek podpisał akty powołania nowych członków Komitetu Polityki Naukowej. Ich kadencja rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2022 r.

KPN jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności. W skład tego gremium wchodzi 12 członków, powołanych przez ministra. Ich kadencja trwa 2 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka KPN nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

Jak zaznaczono w komunikacie resortu, nowy skład KPN odzwierciedla spektrum polskiej nauki i jej wysoki poziom w wielu dziedzinach, a także zróżnicowanie geograficzne najlepszych polskich ośrodków naukowych i akademickich.

Od 1 czerwca w Komitecie Polityki Naukowej zasiadać będą:

 • prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta, prof. nauk weterynaryjnych z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierownik Laboratorium Immunologii Rozrodu w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką UPWr;
 • dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH, z Katedry Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • dr hab. Maciej Duszczyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, prorektor ds. naukowych UW;
 • prof. dr hab. inż. Marek Figlerowicz, inżynier chemik i biolog, specjalizuje się w biologii molekularnej, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN;
 • dr Agata Karska, astrofizykz Instytutu Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • prof. dr hab. Magdalena Król, specjalistka w zakresie onkologii eksperymentalnej z Katedry Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
 • dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM, językoznawczyni, germanistka, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych;
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, alergolog, internista, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, prorektor do spraw nauki UMB;
 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów, kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, prorektor ds. nauki i rozwoju PŚl;
 • prof. dr hab. Jacek Semaniak, fizyk, specjalizujący się w fizyce atomowej i cząsteczkowej, ustępujący rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, socjolog kultury z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Spośród członków Komitetu co pół roku wybierany jest przewodniczący. W mijającej kadencji na czele KPN stali: prof. dr hab. Jerzy Szwed, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, dr hab. Natalia Letki i dr hab. Marcin Nowotny.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie