Sprawy nauki

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta w sprawie wniosków o nominację profesorską

Opublikowano: 2020-02-25

forum akademickie
Źródło: KPRP

Wnioski o nadanie tytułu profesora są procedowane w Kancelarii Prezydenta RP w kolejności ich składania przez uprawniony organ, tj. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów/Radę Doskonałości Naukowej – informuje sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. To odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Sprawa dotyczy dr. hab. Michała Bilewicza, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dr. hab. Waltera Żelaznego, prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Obaj od dłuższego czasu czekają na profesorską nominację. Według doniesień mediów, opóźnienia mogą mieć związek zarówno z wątpliwościami dotyczącymi problematyki, będącej przedmiotem pracy naukowej kandydatów (m.in. badania nad antysemityzmem), jak i działalnością pozanaukową (zaangażowanie w działalność Komitetu Obrony Demokracji). W piśmie do prezydenta Bodnar zwrócił się o wskazanie przyczyn, dla których obaj naukowcy muszą tak długo czekać na decyzję. Odpowiedź nadeszła 19 lutego.

„Uprzejmie informuję, że wnioski o nadanie tytułu profesora są procedowane w Kancelarii Prezydenta RP w kolejności ich składania przez uprawniony organ, tj. Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów/Radę Doskonałości Naukowej” – odpisał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Dodał, że przepisy, zarówno ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, jak i ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie określają terminu, w którym głowa państwa zobligowana jest do wydania postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora.

W dalszej części pisma czytamy, że w trakcie analizy wniosku dotyczącego dr. hab. Michała Kamila Bilewicza „okazało się, że swoje opinie w tym postępowaniu sporządziło 6 osób, spośród nich 4 osoby (3 recenzentów i superrecenzent Centralnej Komisji), są zatrudnione w tej samej uczelni, tj. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, piąty z recenzentów w latach 1996–2012 był przewodniczącym Rady Programowej SWPS, a szósty recenzent ściśle współpracował z ww. kandydatem”. W konsekwencji Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do Centralnej Komisji o wyjaśnienie wątpliwości, „czy dobór recenzentów w przedmiotowej sprawie nie narusza § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora”. Prezydencki minister informuje ponadto, że „stanowisko Centralnej Komisji wątpliwości nie wyjaśniło, sprawa nadal pozostaje więc w toku procedury”.

Odnosząc się do wniosku o nominację dr. hab. Waltera Żelaznego, minister Andrzej Dera odpowiedział, że „pełnomocnik działający w imieniu ww. osoby złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i sprawa obecnie znajduje się w toku postępowania sądowego”.

MK

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie