Instytuty naukowe

Oświadczenie MIR-PIB dotyczące stanu Zatoki Puckiej

Opublikowano: 2019-08-23

forum akademickie
Źródło: pl.wikipedia.org

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy wydał oświadczenie dotyczące stanu środowiska Zatoki Puckiej, które na podstawie raportów z badań oceniane jest jako złe. Wprawdzie średnie poziomy zanieczyszczeń nie przekraczają dopuszczalnych stężeń i ryby łowione w Zatoce Puckiej mogą być spożywane, ale…

„Zatoka Pucka to unikalny ekosystem, który zachwycał bogactwem biologicznym i stanem zasobów ryb. Jednocześnie, ze względu na cechy hydromorfologiczne, Zatoka Pucka jest akwenem niezwykle wrażliwym na negatywne oddziaływanie czynników natury antropogenicznej, oraz generowanych przez nie, lokalnych i globalnych zmian środowiskowych. Intensyfikacja oddziaływań antropogenicznych, związana z rozwojem przemysłu i rolnictwa, oraz ze wzrostem liczby ludności, miała miejsce w latach 60-70 XX wieku, od kiedy obserwowane jest, początkowo powolne, a z czasem przyspieszające pogarszanie się stanu ekologicznego Zatoki. Odziaływania te miały źródło zarówno w bezpośredniej zlewni Zatoki Puckiej (obszar przyległych gmin), jak i w zlewni Zatoki Gdańskiej oraz całego Bałtyku” – czytamy w oświadczeniu.

Najbardziej negatywne z punktu widzenia historycznego było zarówno zrzucanie ścieków komunalnych i przemysłowych, jak i osuszanie podmokłych brzegów, co spowodowało odcięcie, z uwagi na budowę przepompowni, tarlisk ryb, co miało szczególne znaczenie dla szczupaków. Efektem tego był spadek przejrzystości wód i skażenie sanitarne.

„Rolę głównego „konsumenta” soli odżywczych dopływających do Zatoki przejęły tzw. glony nitkowate, które zalegając na dnie ograniczają rozwój roślin naczyniowych i makroglonów, a następnie, ulegając rozkładowi, powodują okresowe deficyty tlenu w osadach. Takie zmiany mają negatywny wpływ na zasoby pokarmowe ryb. Innym negatywnym skutkiem opisanych oddziaływań był zanik łąk podwodnych będących tarliskami i miejscami wzrostu stadiów młodocianych wielu gatunków ryb, oraz preferowanym biotopem szczupaka. W efekcie wystąpiły niekorzystne zmiany w strukturze gatunkowej ichtiofauny. Zaobserwowano wzrost biomasy ryb ciernikowatych, które konkurują o zasoby pokarmowe z gatunkami cennymi gospodarczo (szczególnie na etapie stadiów młodocianych), oraz żerują na ich wylęgu. Podobne efekty wywołuje udana inwazja obcego gatunku – babki byczej. W połowach rybackich nastąpiło istotne zmniejszenie biomasy słodkowodnych drapieżników (szczupak, okoń, sandacz, a także planktonożerna sieja), natomiast do niedawna ciągle dobre połowy gwarantowały gatunki morskie (dorsz, stornia, śledź), których biomasa w Zatoce Puckiej jest determinowana w głównej mierze warunkami panującymi w całym Bałtyku, a nie tylko w Zatoce”.

Próbowano powstrzymać zmiany środowiskowe w Zatoce Puckiej budując oczyszczalnie ścieków, a także wyprowadzając zrzuty oczyszczonych wód pościekowych na otwarte morze, a nie jak wcześniej do wód Zatoki Puckiej wewnętrznej, realizowano także dwa programy odbudowy zasobów: „Ryby dla Zatoki w latach 2007-2010” oraz projekt „Zostera” 2010-2015. Mimo iż doszło do poprawy stanu sanitarnego wód, nadal jest on daleki od zadowalającego, zwłaszcza w odniesieniu do zasobów ryb komercyjnych. Dlatego zdaniem autorów oświadczenia „należy podjąć działania, zmierzające do poprawy efektywności rozrodu gatunków ryb cennych gospodarczo – m.in. poprzez zmniejszenie biomasy ryb ciernikowatych, cierniczkowatych oraz babki byczej, a więc gatunków żerujących na wczesnych stadiach rozwojowych oraz stanowiących konkurencję pokarmową dla gatunków cennych gospodarczo. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez zwiększenie populacji ryb drapieżnych (szczupak, okoń), czemu z kolei mogą służyć: intensyfikacja i poprawa efektywności zarybień, rewizja zarządzania rybołówstwem (wymiary ochronne, okresy ochronne dla takich gatunków jak szczupak, sieja, płoć, okoń), odtwarzanie tarlisk ryb rozradzających się w rzekach, czy wprowadzenie populacji szczupaka, która może rozradzać się w wodach słonawych”.

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, wyraża nadzieję, iż zainteresowane współpracą i wsparciem merytorycznym dla gmin nadmorskich będą także inne placówki naukowe, które podejmą działania na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego obszaru Zatoki Puckiej.

JK

(Źródło: MIR-PIB)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie