Badania

Politechnika Gdańska na rzecz czystszego Bałtyku

Opublikowano: 2019-03-05

forum akademickie

Politechnika Gdańska uczestniczy w projekcie NOAH, który ma pomóc miastom lepiej zapobiegać zagrożeniom powodziowym, a w efekcie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. W skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów.  

W przedsięwzięciu, obok dziewięciu miast i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dwóch organizacji patronackich, bierze udział siedem instytucji akademickich i badawczych z sześciu krajów zlokalizowanych wokół Morza Bałtyckiego, które zajmują się wypracowaniem narzędzi przeznaczonych dla planistów miejskich w zakresie planowania przeciwpowodziowego. Celem projektu jest stworzenie koncepcji kompleksowego planowania i wdrożenia inteligentnych systemów odwodnieniowych (opartych na planowaniu zlewniowym) do codziennych praktyk miast i służb wodociągowo-kanalizacyjnych. Ma się to przyczynić do zmniejszenia nawet o połowę napływu zanieczyszczeń z obszarów miejskich do Morza Bałtyckiego wskutek powodzi. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Techniczny w Tallinie.

Na Politechnice Gdańskiej projekt realizują dwie katedry z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska: Katedra Hydrotechniki oraz Katedra Technologii Wody i Ścieków, we współpracy z przedsiębiorstwem „Wodociągi Słupsk”. Naukowcy badają wpływ opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na istniejący system kanalizacyjny funkcjonujący na terenie Słupska.

– Planowany system monitoringu obejmujący pomiar poziomu wypełnienia kanałów zintegrowany z siecią deszczomierzy zlokalizowanych na terenie miasta umożliwi zbadanie zależności pomiędzy intensywnością i zasięgiem opadów atmosferycznych w odniesieniu do ryzyka wystąpienia zjawisk powodziowych wraz z oceną ich potencjalnych skutków dla środowiska. Dane meteorologiczne z deszczomierzy i techniczne z punktów pomiarowych na istniejących kolektorach ściekowych będą wykorzystane m.in. do opracowania modelu hydraulicznego systemu kanalizacyjnego miasta przy uwzględnieniu różnych scenariuszy opadowych – mówi dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik projektu na PG. – Analiza danych i uzyskanych wyników umożliwi wypracowanie optymalnych metod i rozwiązań technicznych, które będą miały wpływ na ograniczenie ilości zanieczyszczeń w ściekach i wodach opadowych zrzucanych do rzeki Słupi i w konsekwencji do Morza Bałtyckiego.

Projekt NOAH „Ochrona Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami wskutek powodzi, wywołanymi intensywnymi opadami na obszarach miejskich” jest finansowany przez Europejską Wspólnotę Terytorialną w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Łączny budżet to blisko 3 mln euro, z czego dofinansowanie wynosi 2 432 732,45 euro. Politechnika Gdańska otrzyma z tej puli 161 625 euro. Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2021 roku.

Dodajmy, że skuteczne zarządzanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych jest obecnie jednym z największych problemów środowiskowych, z którymi borykają się miasta usytuowane nad Morzem Bałtyckim.

– Zmiany klimatu wiążą się ze wzrostem intensywności opadów i burz w tym regionie, z którymi nie są w stanie poradzić sobie obecne miejskie systemy odwadniające, czego skutkiem są coraz częstsze wylania i powodzie. Te z kolei zwiększają ryzyko odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków spłukiwanych z zanieczyszczonych powierzchni miast, co jest szkodliwe dla ludzi i środowiska ze względu na nadmierny ładunek substancji biogennych i niebezpiecznych oraz mikroorganizmów  patogennych – podkreśla prof. Magdalena Gajewska.

Politechnika Gdańska jest liderem także innego projektu związanego z ochroną środowiska Bałtyku: „RBR – Reviving Baltic Resilience” w ramach programu Interreg South Baltic. Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jana Hupki z Katedry Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym rozwija technologie umożliwiające poprawę stanu środowiskowego regionu bałtyckiego, a przede wszystkim wód Bałtyku.

Źródło: PG


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie