Życie akademickie

Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości

Opublikowano: 02.03.2018

forum akademickie

W 2018 r. obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jubileusz o tak doniosłym znaczeniu skłaniać powinien do pogłębionej refleksji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski chcą nie tylko sięgnąć do dziedzictwa minionego wieku, ale w oparciu o doświadczenia historyczne zdiagnozować teraźniejszość oraz zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami i zadaniami na przyszłość. W rozważaniach, obok klasycznych dziedzin nauki, chcą przyjąć perspektywę szczególną: Katolicką Naukę Społeczną, co uzasadnia istotna rola Kościoła w naszych dziejach. Temu właśnie służy projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości”.

Założenia projektu

Projekt składa się z cyklu 10 ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, organizowanych w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski i podejmujących kluczowe dla społeczeństwa zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego: (1) rodzina, (2) praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa, (3) obywatelskość i patriotyzm, (4) wolność, suwerenność i praworządność, (5) kultura i tożsamość, (6) godność i sprawiedliwość społeczna, (7) ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój, (8) państwo – Kościół, (9) Europa i pojednanie, (10) osoba ludzka i jej prawa.

Zwieńczeniem powyższych dziesięciu konferencji będzie międzynarodowy Kongres w Krakowie, podejmujący problematykę sumienia i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Organizatorzy

Pomysłodawcą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski zarazem stało się współorganizatorem projektu. Koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski, które dydaktycznie, naukowo czy badawczo zajmują się m.in. Katolicką Nauką Społeczną.

Honorowy Patronat i Komitet

Honorowy Patronat nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości” objął Prezydent RP.

W skład Komitetu Honorowego wchodzą ze strony państwowej: Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a ze strony kościelnej: Nuncjusz Apostolski w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Prymas Polski oraz Przewodniczący Rady do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Cel i przesłanie

Celem organizowanych konferencji będzie ożywienie i pogłębienie merytorycznej dyskusji o najważniejszych obszarach funkcjonowania państwa i społeczeństwa w latach minionych i przyszłych. Organizatorzy pragną wnieść znaczący wkład w propagowanie istotnych zasad i wartości życia społecznego – nie tylko świętować i wspominać wielką historię, ale wypracować również konstruktywne koncepcje z myślą o nadchodzących dekadach.

Zaproszenie do udziału w projekcie kierowane są zwłaszcza do uczonych, studentów, do środowisk rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, do ludzi kultury, polityki i przedsiębiorczości, a także do osób zajmujących się edukacją.

Wymiar naukowo-badawczy

10 tematycznych konferencji naukowych i międzynarodowy Kongres będą stanowić przegląd diagnoz, ocen i propozycji wywodzących się z obszaru nauk zajmujących się relacjami społecznymi, państwem czy polityką. Szczególna uwaga będzie zwrócona na Katolicką Naukę Społeczną, a także rolę i miejsce nauczania społecznego Kościoła w rozwoju państwowości, społeczeństwa obywatelskiego, tożsamości i kultury w Polsce. Podjęta zostanie próba zbadania wpływu wspomnianego nauczania na procesy niepodległościowe i funkcjonowanie państwa w pierwszym dwudziestoleciu suwerenności, na postawy w latach wojny i okupacji oraz czasach reżimu komunistycznego. Dyskusji poddana zostanie m.in. zasadność utożsamiania niektórych z kierunków działania „Solidarności” z KNS oraz ocena oddziaływania KNS na procesy państwowe i społeczne po 1989 r.

Powyższe spojrzenie historyczne skłaniać będzie do analizy społecznego oblicza Polski tu i teraz, co jest przedmiotem zainteresowania różnych nauk w ujęciu teoretycznym i praktycznym (socjologia, ekonomia, prawo, polityka inne). Można więc zakładać, że kolejne bloki tematyczne projektu zyskają dwojaką funkcję: opisu i oceny przeszłości oraz wynikającej z niej wizji dalszego rozwoju nauk społecznych w Polsce i ich wykorzystania w formułowaniu celów i kierunków działania państwa i społeczeństwa.

Jednym z celów projektu jest przywrócenie naukom społecznym należnej im, wysokiej pozycji w polskim życiu akademickim i naukowo-badawczym, co zbiega się z formułowanymi często postulatami sprzęgnięcia nauki z praktyką. Izolacja między naukową działalnością badawczą i formułowanymi w jej wyniku teoriami oraz odkrywanymi mechanizmami a codzienną praktyką życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego itd. rodzić może u akademików poczucie frustracji prowadzące do skostnienia inicjatyw dydaktycznych i badawczych, natomiast np. w świecie polityki – do braku skutecznych i nowoczesnych instrumentów diagnozowania i oddziaływania na rzeczywistość.

W świetle powyższego projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie niepodległości” podejmuje z jednej strony pogłębioną refleksję inspirowaną wielkim jubileuszem, z drugiej zaś wychodzi naprzeciw palącym potrzebom, jakie wyłaniają się z analizy procesów społecznych we współczesnym świecie. Równocześnie stanowi on okazję zarówno do przywrócenia naukom społecznym należytej im pozycji, jak i do polepszenia transferu wyników badań tych nauk oraz ich możliwych wdrożeń w różnych sektorach życia polskiego społeczeństwa i państwa.

 

Konferencje tematyczne w ramach projektu:

 

L.p.  Miasto  Temat 
1.  Warszawa Rodzina
2.  Łódź Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa
3.  Katowice Obywatelskość i Patriotyzm
4.  Gdańsk Wolność – Suwerenność – Praworządność
5.  Olsztyn Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój
6.  Białystok Godność i Sprawiedliwość społeczna
7.  Wrocław Europa i Pojednanie
8.  Lublin Kultura i Tożsamość
9.  Poznań – Gniezno Państwo – Kościół
10  Szczecin Osoba ludzka i jej prawa
11.  Kraków Sumienie i Odpowiedzialność

 

Program konferencji naukowej pt. „Polonia Restituta – Rodzina”,

która odbędzie się w Warszawie12 marca 2018 r.

 

 

Konferencja zostanie poprzedzona Mszą Świętą w intencji Kościoła i Ojczyzny, celebrowaną przez Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego (8:30-9:30).

 

 

PROGRAM KONFERENCJI
8.30-10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00-10.15 Otwarcie konferencji

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10.15-10.35

 

10.35-10.55

Wystąpienie otwierające

Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

Wystąpienie otwierające

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.55-11.30 Wystąpienie otwierające:

Polonia Restitua. Dekalog dla Polski w 100 lecie niepodległości.

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11.30-12.00 Przerwa

Briefing prasowy

12.00-12.15 Wystąpienie wprowadzające do panelu

Rodzina w politykach społecznych Polski 1918-2018; podmiotowość rodziny a pomocniczość społeczna i państwowa; rodzina – społeczeństwo – państwo (zakres tematyczny)

Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

12.15-13.00 Panel

Polityka społeczna w zakresie rodziny (dyskusja wokół tez z wystąpienia)

Moderacja: Marek Zając, dziennikarz i publicysta

Paneliści: Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w MRPiPS

prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

prof. dr hab. Aniela Dylus, Instytut Politologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.00-13.15 Wystąpienie wprowadzające do panelu

Wychowanie w dobie kryzysu wzorców i autorytetów; „rodziny” społecznościowe, korporacyjne itd.; rodzina a podstawowe wartości życia społecznego; role rodzicielskie (zakres tematyczny)

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

13.15-14.00 Panel

Wychowanie i model rodziny (dyskusja wokół tez z wystąpienia)

Moderacja:  Iwona Schymalla, dziennikarka telewizyjna – potwierdzona (dyr. Anna Budzanowska)

Paneliści:

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Wojciech Słonina, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Społecznego

Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska, Prorektor ds. nauki i kształcenia KUL

14.00-15.00 Lunch
15.00-16.00 Dysputa w konwencji oksfordzkiej

Teza: Państwo właściwie wspiera rodzinę (tytuł roboczy)

Moderacja: Marek Zając, dziennikarz i publicysta

Uczestnicy:

pro:

Kamila Baranowska, dziennikarka i publicystka

prof. UKSW dr hab. Maria Sroczyńska, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – potwierdzona

kontra:

Stefan Sękowski, dziennikarz i publicysta

 

Anna Rdest

Przedstawiciel rodzin z osobami niepełnosprawnymi

16.00-16.30 Dyskusja
16.30-17.00 Podsumowanie i wnioski z debaty:

ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podsumowanie od strony nauki społecznej Kościoła

Jolanta Krupska

Prezes  Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Prowadzenie całości konferencji: Marek Zając


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie