Konkursy

Polskie uczelnie i instytuty w MSCA-ITN-2020

Opublikowano: 2020-06-01

forum akademickie

Prawie 2 tys. młodych naukowców zostanie zatrudnionych i przeszkolonych przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze w ramach 147 nowych grantów MSCA-ITN-2020. Jednym z koordynatorów został Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.  

Do tegorocznego, ostatniego w programie Horyzont 2020, konkursu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks wnioski złożyło aż 1509 konsorcjów. W ramach budżetu opiewającego na sumę 530 mln euro sfinansowanych zostanie 147 projektów, w których wezmą udział 1373 organizacje. Wśród zwycięzców jest projekt koordynowany przez dr hab. Magdalenę Stobińską z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego o akronimie AppQInfo – Applications and Hardware for Photonic Quantum Information Processing („Aplikacje oraz Aparatura dla Fotonicznego Kwantowego Przetwarzania Informacji”). Dotyczy komunikacji kwantowej z użyciem m.in. technologii satelitarnych, kwantowych obliczeń i symulacji oraz wykorzystania zintegrowanych układów fotonicznych. Przedsięwzięcia realizowane w projekcie obejmują pełne spektrum zadań, od teorii po eksperymenty w najlepszych laboratoriach i w przemyśle. Dodatkowo program będzie wsparty przez Radę Przemysłową, w skład której wejdą przedstawiciele m.in. Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR, firmy Airbus oraz polskiej firmy z branży kosmicznej – CreoTech Instruments. Młodzi naukowcy będą także uczestniczyć w licznych konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach sieci.

Na realizację projektu konsorcjum 15 instytucji i firm otrzymało ponad 4 mln euro. Środki te umożliwią stworzenie miejsc pracy i wyszkolenie 15 młodych badaczy, którzy będą realizować 3-letnie programy doktoranckie. Każdy z tych programów obejmuje pracę u najlepszych naukowców oraz 6-miesięczne staże w firmach i instytucjach naukowych z Europy, Japonii i Kanady. W konsorcjum, oprócz UW, uczestniczą: Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Padewski, Uniwersytet Oxfordzki, Imperial College London, Université Libre de Bruxelles, Uniwersytet Paryski (Sorbona), IBM Research w Zurychu, ID Quantique, a także partnerzy – Uniwersytet w Paderborn, Uniwersytet w Waterloo, Uniwersytet Genewski, Quandela, NTT oraz Single Quantum.

„AppQInfo” jest dopiero piątym projektem MCSA-ITN koordynowanym przez instytucję polską i drugim pilotowanym przez Uniwersytet Warszawski. Wystartuje w sierpniu 2020 roku, a rozpoczęcie właściwych działań szkoleniowych przewiduje się na pierwsze półrocze przyszłego roku. Warunkiem przyjęcia do programu jest posiadanie tytułu magistra oraz spełnienie warunku mobilności zgodnie z zasadami MSCA. Nabór rozpocznie się w drugiej połowie 2020 r.

Oprócz UW, który z 3 uczestnictwami – obok Politechniki Wrocławskiej (4) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (2) – należy do multizdobywców grantów w tegorocznym rozdaniu MSCA-ITN, jeszcze 12 innych polskich podmiotów będzie brało udział w projektach zakwalifikowanych do finansowania. To: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, MedApp S.A., AMC VIBRO Sp. z o.o., Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. W sumie polskie jednostki otrzymają finansowanie w ramach 21 uczestnictw.

Kompleksowe szkolenia początkujących naukowców realizowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem sektora pozaakademickiego mają z jednej strony wspierać rozwój potencjału ludzkiego europejskich instytucji i przyczyniać się do ustrukturyzowania szkoleń doktorantów, z drugiej zaś zwiększać możliwości zatrudnienia indywidualnych naukowców na zróżnicowanym rynku pracy. Projekty realizowane są przez międzynarodowe konsorcja instytucji pochodzących z sektora akademickiego (np. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe).

Projekty oferują granty na zatrudnianie początkujących naukowców (early-stage researchers – ESR) każdej narodowości i pochodzących z dowolnego kraju świata, którzy mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych oraz nie przebywali w kraju instytucji przyjmującej (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed przyznaniem grantu w ramach projektu ITN.

Międzynarodowe konsorcja opracowują wspólne programy badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców w dowolnej dziedzinie naukowej. Szkolenia dotyczą zarówno prowadzonych badań, jak i umiejętności miękkich potrzebnych na rynku pracy (np. przedsiębiorczość, zarządzanie projektem/zespołem, etyka, prawa własności intelektualnej). Program powinien być uzupełniony o możliwości udziału w konferencjach, warsztatach, spotkaniach projektowych oraz o działania związane z popularyzacją nauki i rozpowszechnianiem wyników osiągniętych w czasie realizacji grantu. Projekty są realizowane do 48 miesięcy. Początkujący naukowcy są zatrudniani na okres od 3 do 36 miesięcy, zwykle przez jednego z beneficjentów. Istnieje możliwość czasowego oddelegowania naukowców do jednego lub kilku partnerów projektu.

MK, źródło: www.fuw.edu.pl, KPK PB UE


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie