Badania

Ponad 129 mln euro na wsparcie badań naukowych

Opublikowano: 2019-06-10

forum akademickie
Źródło: www.ncbr.gov.pl

Wsparcie na prowadzenie badań polarnych, współpraca badawcza z jednostkami z Norwegii – te i szereg innych możliwości daje uruchamiany właśnie Program „Badania”. Umowę w sprawie realizacji programu w ramach nowej edycji tzw. Funduszy Norweskich i EOG podpisali minister Jerzy Kwieciński i Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

W uroczystości podpisania umowy wziął udział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr. inż. Wojciech Kamieniecki. W ramach programu NCBR przeprowadzi 4 konkursy, których całościowy budżet to 77,6 mln euro.

„Program „Badania” ma na celu poprawę wyników polskich badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych, jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Będzie on realizowany w ramach 2 komponentów: wsparcia badań podstawowych (40% alokacji programu), który będzie zarządzany przez Narodowe Centrum Nauki oraz wsparcia badań aplikacyjnych (60% alokacji programu), który będzie zarządzany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju już po raz drugi będzie miało okazję pracować nad programami wspierającymi naukę dzięki środkom norweskim. W latach 2012–2017 realizowaliśmy działania, których całkowity budżet wyniósł ponad 74 mln euro – mówi dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki. – W ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG NCBR będzie dysponować jeszcze większą kwotą: ponad 77,6 mln euro, co pozwoli na rozwinięcie międzynarodowej współpracy badawczej pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem – dodaje.

– NCN jako operator programu Badania Podstawowe stawia za cel wspieranie doskonałych naukowo projektów, umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz zwiększenie jej transparentności i otwartości. Działając zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi, Narodowe Centrum Nauki przyczynia się do zwiększania jakości i efektywności badań podstawowych – podkreśla dyrektor NCN Zbigniew Błocki.

Z programu mogą skorzystać podmioty podejmujące działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań – uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze, a także przedsiębiorcy i naukowcy. Podmioty te będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości do 100% wartości projektu na badawcze projekty partnerskie (w tym wyłonione w ramach nowatorskiej formuły warsztatów Idealab dla badaczy, których celem jest wypracowanie innowacyjnych przedsięwzięć) oraz tzw. małe granty. Program przewiduje wsparcie we wszystkich dziedzinach nauki, w tym między innymi wsparcie na prowadzenie badań polarnych, dotyczących wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz w obszarze nauk społecznych. Planowana jest także pomoc w postaci małych grantów dla kobiet-naukowców oraz wsparcie mobilności naukowców, mające na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki. . Duży nacisk położony jest także na rozwój współpracy badawczej z jednostkami z państw – darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Pierwsze nabory w komponencie programu zarządzanym przez NCN przewidywane są w czerwcu 2019 r. NCBR planuje ogłoszenie konkursu w ramach swojego komponentu we wrześniu 2019.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo że nie są jej członkami. Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. W ostatniej, drugiej edycji Funduszy (2009-2014) pula środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro. Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 projektów. W III edycji Funduszy, Polska z alokacją brutto 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem tych pieniędzy w UE. Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątek stanowią, podobnie jak w poprzednich edycjach, obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców (odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway). Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Źródło: NCBR

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie