Sprawy nauki

Ponad 13 mld euro na badania, rozwój i innowacje w budżecie UE na rok 2020

Opublikowano: 2019-06-07

forum akademickie
Źródło: www.flickr.com

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na rok 2020. Na badania, rozwój i innowacje przeznaczono 13,2 mld euro, czyli o 6,4% więcej w porównaniu z ub.r. To ostatnia i zarazem największa transza programu Horyzont 2020.

Jest to siódmy i ostatni budżet w ramach obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. Zgodnie z wnioskiem Komisji środki w budżecie na 2020 r. zostaną przeznaczone na obszary priorytetowe: konkurencyjna gospodarka i młodzież; wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE i poza UE; zmiany klimatyczne.

Na przeciwdziałanie zmianom klimatu przeznaczono 21% ogólnego budżetu na 2020 r. Z kolei ponad 83 mld euro przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i rozwoju europejskich regionów oraz będzie zapewniać wsparcie młodym ludziom. W tej puli zagospodarowano:

  • 13,2 mld euro na badania i innowacje w Europie – to największa i ostatnia transza unijnego programu Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji (+6,4 proc. w porównaniu z 2019 r.) – włącznie z końcową fazą pilotażową Europejskiej Rady ds. Innowacji w celu wsparcia najlepszych innowatorów, małych przedsiębiorstw i naukowców, którzy są w stanie szybko zwiększyć skalę działalności w Europie i na świecie;
  • 2,8 mld euro na edukację w ramach programu Erasmus+;
  • 117 mln euro na inicjatywę na rzecz zatrudniania ludzi młodych, aby wspierać mieszkańców tych regionów, w których stopa bezrobocia młodzieży jest wysoka (dzięki czemu łączna kwota finansowania dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014–2020 wyniesie 4,5 mld euro);
  • 1,2 mld euro (+75 proc. w porównaniu z 2019 r.) na europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo, aby umożliwić dalsze rozszerzanie jego udziału w rynku i zwiększenie liczby jego użytkowników na całym świecie z obecnych 700 mln do 1,2 mld do końca 2020 r.;
  • 255 mln euro na europejski program rozwoju przemysłu obronnego w celu zachęcenia europejskich przedsiębiorstw do współpracy na rzecz rozwijania produktów i technologii obronnych. Europejski program rozwoju przemysłu obronnego umożliwia przetestowanie współpracy w dziedzinie obronności na poziomie UE w ramach tego okresu budżetowego zanim w 2021 r. zostanie utworzony Europejski Fundusz Obronny.

Dzięki różnym instrumentom budżet UE na 2020 r. będzie nadal inwestował w solidarność i bezpieczeństwo w Europie i poza nią:

  • 420,6 mln euro (+34,6 proc. w porównaniu z 2019 r.) dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w następstwie porozumienia osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę w marcu 2019 r. na rzecz utworzenia stałego korpusu 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 r.;
  • 156,2 mln euro na nowy program „rescEU” (modernizacja istniejącego Mechanizmu Ochrony Ludności), aby lepiej reagować na trzęsienia ziemi, pożary i inne klęski żywiołowe. Pomoże to stworzyć rezerwę zdolności reagowania na szczeblu UE, np. w postaci samolotów i helikopterów do gaszenia pożarów lasów, a także zdolności w zakresie ratownictwa medycznego w nagłych wypadkach;
  • 560 mln euro dla potrzebujących w Syrii, jak również dla uchodźców i przyjmujących ich społeczności w regionie. Jest to reakcja budżetowa na zobowiązanie podjęte na III konferencji w Brukseli w sprawie przyszłości Syrii w 2019 r. (budżet UE na 2019 r. przewiduje już środki finansowe na rzecz Syrii w wysokości 2,01 mld euro);
  • dalsze wsparcie rozwijania systemu wjazdu/wyjazdu, europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, zmodernizowanego Systemu Informacyjnego Schengen i Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w ogólnym celu zwiększania interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych, co ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom UE.

Wraz z projektem budżetu Komisja opublikowała także przegląd wyników w odniesieniu do każdego z programów finansowanych z budżetu UE. Pokazuje on, że budżet UE przynosi konkretne rezultaty dla obywateli w UE i poza jej granicami. Budżet UE jest przede wszystkim inwestycyjny. Odpowiada on mniej więcej 1 proc. dochodu narodowego brutto UE i stanowi około 2 proc. wszystkich unijnych wydatków publicznych. Jego celem jest uzupełnienie budżetów krajowych i realizacja priorytetów uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie UE.

To ostatni budżet w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt opiera się na założeniu, że Wielka Brytania będzie w pełni uczestniczyć w realizacji i finansowaniu budżetu UE na 2020 r., tak jak gdyby była ona państwem członkowskim.

Komisja Europejska przedstawi teraz projekt budżetu UE na rok 2020 Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które wspólnie podejmują ostateczną decyzję. Rada zazwyczaj przyjmuje swoje stanowisko w miesiącach letnich, a Parlament wyraża swoją opinię jesienią.

Specjalny komitet pojednawczy jest zwoływany zwykle w listopadzie, aby pogodzić stanowiska Parlamentu i Rady. Musi uzgodnić w ciągu 21 dni wspólny budżet, który następnie zatwierdzą obie instytucje. W tym roku odbędzie się to w dniach od 29 października do 18 listopada.

Źródło: www.kpk.gov.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie