Sprawy nauki

Powołano ekspertów do oceny czasopism naukowych

Opublikowano: 2019-01-30

forum akademickie
Źródło: www.konstytucjadlanauki.gov.pl

348 ekspertów zostało powołanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do oceny czasopism naukowych. Będą pracować w 44 zespołach doradczych mających na celu opracowanie punktacji poszczególnych pozycji w kluczowym dla ewaluacji wykazie czasopism, który zostanie opublikowany w czerwcu tego roku. 

Zespoły utworzono dla każdej z dyscyplin w naukach humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych. Pozwoli to na ocenę czasopism naukowych z uwzględnieniem specyfiki praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w poszczególnych obszarach nauk. W każdej z 44 dyscyplin oceny dokona od 3 do 10 specjalistów.

Eksperci mają przed sobą trzy główne zadania. Po pierwsze muszą przypisać dyscypliny do czasopism naukowych z bazy Scopus i Web of Science. Po drugie – muszą wybrać dwa wskaźniki bibliometryczne, które są najbardziej adekwatne do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną (spośród wskazanych w  rozporządzeniu w sprawie sporządzania wykazów). Po trzecie – dokonać oceny wstępnej punktacji czasopism, wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych. W ten sposób stworzą propozycję listy czasopism wraz z punktacją, która trafi do Komisji Ewaluacji Nauki do 30 kwietnia 2019 roku. Na niektóre zespoły czekają również dodatkowe zadania. Zespoły zajmujące się dyscyplinami w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych będą mogły zgłosić propozycję ujęcia w wykazie zagranicznego lub polskiego czasopisma naukowego umieszczonego w bazie ERIH+, posiadającego międzynarodową renomę, szczególnie istotnego dla rozwoju danej dyscypliny naukowej. Natomiast zespoły dla dyscyplin takich jak informatyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja będą dodatkowo przeprowadzały ocenę recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

Nabór na członków zespołu ministerstwo ogłosiło w listopadzie zeszłego roku. Kandydaci mogli zgłaszać się samodzielnie lub przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, KPN, Fundację na rzecz Nauki Polskiej czy Radę NCN. Wśród kilkuset wybranych ekspertów znaleźli się między innymi laureaci prestiżowych Grantów Europejskiej Rady ds. Badań (ERC): prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (zespół dla dyscypliny naukowej nauki medyczne), prof. dr hab. Tomasz Dietl (zespół dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne), dr hab. Natalia Garner-Letki (zespół dla dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji), dr Artur Obłuski (zespół dla dyscypliny naukowej archeologia), dr hab. Piotr Sankowski (zespół dla dyscypliny naukowej informatyka).

Źródło: MNiSW

Skład zespołów eksperckich

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie