Szkoły wyższe

Powołano pierwszą radę uczelni na WUM

Opublikowano: 2019-05-17

forum akademickie

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na swoim posiedzeniu 15 maja wybrał skład pierwszej rady uczelni. Liczy ona siedmiu członków, a jej kadencja potrwa do końca grudnia 2020 roku.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku na każdej uczelni publicznej zaczyna działać nowe gremium – rada uczelni. W jej skład wchodzić ma od 6 do 8 osób wybieranych przez Senat uczelni oraz z urzędu – przewodniczący samorządu studenckiego. Co najmniej połowę składu stanowić mają osoby spoza uczelni, reprezentujące środowisko gospodarcze, biznesowe i naukowe. Senat WUM zdecydował o powołaniu do rady:

  • prof. dr. hab. inż. Aleksandra Nawrata – zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • dr n. med. Małgorzaty Adamkiewicz – wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu
  • dr. hab. prof. UW Marcina Matczaka – profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji UW
  • prof. dr. hab. n. med. Artura Mamcarza – kierownika III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
  • prof. dr. hab. n. med. Bolesława Samolińskiego – kierownika Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM
  • prof. dr. hab. n. med. Romana Smolarczyka – kierownika Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej WUM.

Zgodnie z przepisami, w radzie zasiada również Przewodniczący Samorządu Studentów WUM – Natalia Bierezowicz.

Do zadań rady uczelni należeć ma: opiniowanie projektów-statutu oraz strategii uczelni oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; monitorowanie gospodarki finansowej i zarzadzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na Rektora po zaopiniowaniu przez senat. Pierwsza rada powołana została na okres do 31 grudnia 2020 r. , a kolejne gremia będą wybierane na 4 lata.

Klaudia Wendycz, źródło: WUM

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie