Szkoły wyższe

Powrót na uczelnie nie tak szybko

Opublikowano: 2020-09-16

forum akademickie

Z końcem września traci moc rozporządzenie ograniczające działalność uczelni. Obowiązywało od 25 maja. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przewiduje wydania kolejnego, co oznacza, że szkoły wyższe wraz z nowym rokiem akademickim wracają do życia.

– Przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa funkcjonowanie uczelni powinno, oczywiście w miarę możliwości, wracać do sytuacji sprzed pandemii – zapowiedział szef resortu nauki Wojciech Murdzek.

Dodał jednocześnie, że to rektorzy będą podejmować decyzje odnośnie organizacji kształcenia w kierowanych przez siebie uczelniach. Na Uniwersytecie Warszawskim zajęcia w semestrze zimowym, zgodnie z zarządzeniem rektora, odbywać się będą w formie zdalnej. W liście do kierowników jednostek dydaktycznych nowy rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak napisał, że „w znacznej części przypadków właściwym i zalecanym sposobem organizacji kształcenia jest model mieszany, w którym część zajęć jest prowadzona w formie stacjonarnej z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Na tych kierunkach studiów, na których zachodzi konieczność bezpośredniego kontaktu prowadzącego z uczestnikami zajęć, jak również tam, gdzie tryb zdalny nie gwarantuje zachowania właściwego toku kształcenia, szczególnie namawiam, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się w formie tradycyjnej w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego”.

Na Uniwersytecie Gdańskim rektor Jerzy Piotr Gwizdała wydał zarządzenie o prowadzeniu zajęć w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) niezależnie od tego, czy taka forma została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia. Minister W. Murdzek poinformował, że właśnie rozpoczęły się prace nad zmianą przepisów, która umożliwi prowadzenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęć na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. Przypisane do nich punkty ECTS nie będą wliczane do maksymalnej liczby, jaka może być uzyskana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia online określonej w rozporządzeniu w sprawie studiów. Rozwiązania te nie będą dotyczyły kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów, do których minister określił standardy kształcenia.

Również na UMCS przeważać będzie kształcenie zdalne. Z kolei na Uniwersytecie Jagiellońskim nauka prowadzona będzie w trzech trybach: stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego (studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr i co najmniej 25% godzin dydaktycznych odbywa się na miejscu), zdalnym z elementami kształcenia stacjonarnego oraz w pełni zdalnym. Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustalają dziekani. Trojaką formułę zaplanowano też w Politechnice Warszawskiej.

Na Uniwersytecie Wrocławskim nauka w budynkach odbywać się będzie tylko wtedy, gdy ma bezpośredni wpływ na zdobywane przez studentów umiejętności. Zatem wykłady – w sieci, ćwiczenia – na żywo lub hybrydowo.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim całkowicie zdalnie realizowane będą wykłady, seminaria, proseminaria oraz wszystkie te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania, wykorzystania laboratoriów, urządzeń i aparatury dydaktycznej, pomiarowej lub eksperymentalnej, obecności w placówkach medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych itp. Pozostałe zajęcia – w trybie mieszanym (część teoretyczna online oraz część praktyczna w budynkach uczelni). Mają być blokowane i realizowane rotacyjnie, w możliwie jak najkrótszym okresie.

Politechnika Śląska, która postawiła na model mieszany, tradycyjną formę nauczania zarezerwowała dla praktyk zawodowych, zajęć terenowych, laboratoryjnych (poza komputerowymi) – jednak jedynie dla tych, które mają status kluczowych dla danego programu studiów.

Również na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym część zajęć będzie odbywać się tradycyjnie – kontaktowo albo w sposób praktyczny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego, a część – metodami nauczania na odległość. Praktyczne nauczanie będzie wykorzystywało metody symulacji medycznej.

Zgodnie z ministerialnymi rekomendacjami, jeśli – z przyczyn niezależnych od uczelni i studentów – realizacja praktyk zawodowych jest niemożliwa, władze uczelni mają obowiązek wskazać alternatywny sposób osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Uczelnie prowadzące kształcenie doktorantów powinny uwzględnić w programach kształcenia możliwość prowadzenia zajęć w trybie online. Dzięki nowelizacji ustawy Prawy o szkolnictwie wyższym i nauce organy uczelni, w tym te nadające stopnie naukowe, uzyskały prawo do podejmowana rozstrzygnięć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Warto przy okazji sięgnąć do wyników ogólnopolskiego badania, które przeprowadzono w celu poznania opinii na temat nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19. Wzięło w nim udział 1232 studentów z 76 uczelni. Prawie 44% z nich uważa, że kształcenie w trybie online jest znacznie gorsze od stacjonarnego. Co piąty wyraził odmienny pogląd, a ponad 1/3 jest zdania, że to porównywalne formy. Za kształceniem stacjonarnym przemawia jego większa efektywność – odpowiedziało 94% ankietowanych. Jednocześnie na pytanie o kolejny semestr i prawdopodobieństwo nowej fali zakażeń ponad 37% preferuje hybrydę: wykłady zdalne, a ćwiczenia stacjonarne. Blisko połowa studentów (47,6%) oceniła kompetencje prowadzących zajęcia zdalne jako średnie. Co czwarty uznał, że są one wysokie i bardzo wysokie. Prawie 54% respondentów przyznało, że w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii wymagania wykładowców względem studentów zwiększyły się. W opinii większości studentów (54%) ich efektywność w systemie zdalnym względem stacjonarnego zmieniła się na gorsze. Być może ma to związek z tym, że na naukę, jak sami przyznali, poświęcali w ostatnim półroczu znacznie mniej czasu (42,3%). Wśród wielu wad kształcenia online najwięcej wskazało słaby kontakt z prowadzącymi (45%) oraz organizację życia (28%). Raport przygotowało Flow Centrum Badawcze.

MK 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie