Szkoły wyższe

Powstaje Kolegium Akademickiego Lublina

Opublikowano: 2019-12-12

forum akademickie

Trwają prace nad utworzeniem Kolegium Akademickiego Lublina. W jego skład wejdą rektorzy lubelskich uczelni, marszałek województwa lubelskiego i prezydent miasta. Kolegium ma pracować na rzecz wzmacniania pozycji lubelskiego ośrodka akademickiego na arenie krajowej i międzynarodowej.

W Lublinie działa dziewięć uczelni, w tym pięć publicznych i cztery niepubliczne, w których studiuje łącznie ponad 60 tys. studentów. Oferta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji obejmuje około 200 kierunków z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, medycznych i przyrodniczych. W roku akademickim 2018/2019 w Lublinie kształciło się ponad 7 tys. obcokrajowców niemal ze 100 krajów, m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Kanady, Norwegii, Tajwanu, Tajlandii, Ukrainy, Białorusi czy też z państw arabskich i afrykańskich, stanowiąc ok. 12% wszystkich lubelskich żaków. Ta wartość stawia Lublin ex aequo z Warszawą na pozycji lidera wśród dużych ośrodków akademickich.

Akademickość Lublina to jeden z ważnych filarów zarówno w Strategii Rozwoju Lublina, jak i w Strategii Województwa Lubelskiego. Miasto wspiera uczelnie w działaniach mających na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu nauczania. Inspirująca w tym względzie jest międzynarodowa współpraca m. in. w ramach programu „Research in Lublin”, realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Od kilku lat realizowany jest także projekt EUniverCities – gdzie tandemy miasto-uczelnie z Europy spotykają się przynajmniej raz w roku na wymianę doświadczeń. Wśród innych znaczących przedsięwzięć wzmacniających potencjał lubelskiej naukowej kadry należy wymienić Europejski Uniwersytet Wschodni, a także DT. Uni. Miasto intensyfikuje pozyskiwanie studentów zza granicy poprzez realizację programu Study in Lublin. Platforma zapewnia wielojęzyczny dostęp do informacji, działania integracyjne, a także tworzenie atmosfery otwartości na inne kultury. Powstają nowe kierunki obcojęzyczne na lubelskich uczelniach, a także współorganizowane są letnie szkoły, studia podyplomowe dla osób z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Dzięki zaangażowaniu lubelskich uczelni powstały centra transferu technologii czy inkubatory przedsiębiorczości, ścisłej współpracy na styku samorządu – uczelni – biznesu, także klastry działające w zakresie kluczowych dla lokalnej gospodarki branż, skupiające reprezentantów środowiska naukowego i biznesowego. Obecnie w mieście działa już 300 start-upów, skupionych w inkubatorach przedsiębiorczości. Lublin jest co do wielkości czwartym w Polsce ekosystemem start-upowym.

W Lublinie działają spółki zajmujące się komercjalizacją badań naukowych, co czyni lokalne uczelnie atrakcyjnymi dla naukowców ośrodkami do prowadzenia badań. Przykładem takiej współpracy są np. działania UMCS i Billennium S.A. Dzięki temu w Lublinie powstaje innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy, potrzebny do zbudowania systemu wczesnej diagnostyki nowotworów mózgu.

Przykładem współpracy samorządu, środowiska naukowego i biznesu jest „Lubelska Wyżyna IT”. Projekt ma na celu promocję oraz podniesienie konkurencyjności lubelskiej branży informatycznej. Chodzi m. in. o zwiększenie liczby studentów kierunków informatycznych, edukację informatyczną uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, zwiększanie liczby miejsc pracy oraz inicjowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw studenckich i pozaakademickich. Z kolei Klaster „Lubelska Medycyna” tworzą podmioty reprezentujące sektor publiczny i prywatny, w tym uniwersytety, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, szpitale publiczne, prywatne podmioty lecznicze oraz firmy z branży medycznej. Celem klastra jest rozwój branży, współpraca w zakresie praktyk i nauk medycznych, wymiana doświadczeń, sieciowanie nauki i biznesu oraz promocja lubelskich usług medycznych.

Głośnym echem odbijają się osiągnięcia okulistyczne czy wynalezienie sztucznej kości przez naukowców Uniwersytetu Medycznego, a także liczne patenty potwierdzające innowacyjne rozwiązania stworzone przez badaczy Politechniki Lubelskiej. Słynne są też lubelskie tradycje badawcze związane z technologiami fotonicznymi i światłowodowymi – prace w tym zakresie, z licznymi sukcesami, prowadzone są nieprzerwanie na UMCS. Zespół pracowników tej uczelni pobił światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego.

Lublin znalazł się w czołówce miast o najwyższym Indeksie Akademickości według raportu „Akademickość Polskich Miast” przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Jednym z aspektów ujętych w raporcie jest liczba osób studiujących w poszczególnych miastach w roku akademickim 2017/2018 i ich udział w ogólnej liczbie studentów w Polsce. Lublin zajął 7. miejsce za Warszawą, Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem, Łodzią i Gdańskiem, ale przed Katowicami czy Rzeszowem. Lubelscy studenci stanowią 5% ogółu studentów w kraju. W Lublinie na 1000 mieszkańców przypadło 188 studentów. Poza tym Lublin z 9 uczelniami uplasował się na 10. miejscu w zestawieniu miast z największą liczbą szkół wyższych.

W ostatecznym zestawieniu Lublin znalazł się na 5. miejscu wśród 26 polskich ośrodków akademickich ujętych w raporcie. Indeks Akademickości Miast powstał na podstawie kryteriów rankingu „Perspektyw”, które przyporządkowano do siedmiu kategorii. Lublin wyróżnił się przede wszystkim w kategorii „Innowacyjność”, w której otrzymał 67 pkt i zajął 5. miejsce. Wysoko uplasował się również w kategorii „Potencjał naukowy” (4. miejsce), „Efektywność naukowa” (5. miejsce) czy „Warunki kształcenia” (6. miejsce).

źródło: lublin.eu

Akademicki Lublin – prezentacja


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie