Szkoły wyższe

Prof. Bogumiła Kaniewska rektorem UAM

Opublikowano: 2020-06-29

forum akademickie
Źródło: www.uniwersyteckie.pl

Prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor ds. studenckich, będzie od września kierować Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W fotelu rektora zastąpi prof. Andrzeja Lesickiego.

Wybory na UAM odbyły się w poniedziałek 29 czerwca. Startowało w nich dwoje kandydatów. W 210-osobowym gronie elektorów (jeden głos nieważny) największym poparciem cieszyła się prof. Bogumiła Kaniewska, na którą zagłosowały 132 osoby, podczas gdy jej kontrkandydat – prof. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM – zdobył 76 głosów. Jeden elektor wstrzymał się od głosu.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska jest literaturoznawczynią, polonistką, tłumaczką. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. W 1988 roku ukończyła studia polonistyczne na UAM, a siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę pt. „Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej” (wydana pod tytułem „Świat w granicach ja. O narracji pierwszoosobowej w polskiej prozie współczesnej”zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie). W 2001 roku na podstawie publikacji „Śladami Tristrama Shandy” otrzymała stopień doktora habilitowanego. W 2015 roku odebrała nominację profesorską (na podstawie monografii „Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”.

Wśród jej publikacji znajdują się także książki przygotowywane poza procedurą awansową: m. in. „Wiesław Myśliwski” (w serii „Czytani dzisiaj”), „Henryk Sienkiewicz” (książka popularyzatorska adresowana do młodzieży), „Literatura polska XX wieku” (wespół z Anną Legeżyńską i Piotrem Śliwińskim), „Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej (studium zaoczne)”  wspólnie z Anną Legeżyńską. Sześć innych monografii naukowych ukazało się pod redakcją prof. Kaniewskiej. Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznawanej od 2015 roku i fundowanej przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu, a ostatnio także literaturą dla dzieci. Od lat łączy działalność naukową z popularyzacją nauki, publikując recenzje i artykuły na łamach pism literackich (m.in. „Nowych Książek”).

W latach 2005-2012 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, a w roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektor ds. studenckich. Jej zaangażowanie w organizację nauki przełożyło się na kilka spektakularnych sukcesów, takich jak zdobycie i realizacja projektu POKL „Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy” (w latach 2009-2012 odpowiadała w tym 15-milionowym grancie za modernizację procesu dydaktycznego) czy udział w międzynarodowym projekcie E-LOCAL współtworzonym przez uczelnie z Belgii, Finlandii, Portugalii i Węgier, a koordynowanym przez Uniwersytet w Bolonii, wreszcie uzyskanie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej kategorii A+.

W latach 1998–2014 kierowała lub współkierowała projektami Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Nadzorowała także – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego w pierwszym, pilotażowym programie Komisji Europejskiej.

Należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1994 roku) czy Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2007–2010 była przewodniczącą Komisji Edukacji, a w latach 2011–2014 zastępcą przewodniczącego KNoL. Pełniła także funkcje eksperckie z ramienia Komisji, m.in. w zakresie ewaluacji czasopism naukowych oraz oceny studiów nauczycielskich.

źródło: Życie Uniwersyteckie


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie