Szkoły wyższe

Prof. Cezary Madryas pierwszym polskim doktorem honoris causa wietnamskiej uczelni

Opublikowano: 2019-04-05

forum akademickie
Źródło: www.tdtu.edu.vn

Prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ton Duc Thang w Ho Chi Minh. Jest pierwszym rektorem z Polski, który otrzymał takie wyróżnienie od uczelni z Wietnamu.

Wręczenie wyróżnienia było ostatnim punktem trwającej od 1 kwietnia wizyty prof. Madryasa w Wietnamie. Rozpoczął ją w Hanoi, gdzie podpisał trzy umowy z National University of Civil Engineering (NUCE), wiodącą wietnamską uczelnią w dziedzinach architektury i budownictwa. Porozumienia zakładają nawiązanie bilateralnej współpracy pomiędzy naszymi uczelniami, wymianę studentów oraz pracowników w ramach programu Erasmus+. Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Viet-Pol International Cooperation and Overseas Education Consulting Centre, organizacji zrzeszającej wietnamskich absolwentów polskich uczelni. W jego trakcie podpisana została umowa o współpracy pomiędzy PWr i Viet-Pol, w ramach której organizacja będzie promowała naszą uczelnię w Wietnamie oraz pomagała w rekrutacji młodzieży, która chciałaby studiować na Politechnice Wrocławskiej.

Podczas drugiej części pobytu w Wietnamie odwiedził Ton Duc Thang University (TDTU) w Ho Chi Minh. Uniwersytet powstał we wrześniu 1997 roku i jest obecnie uznawany za jedną z dwóch najważniejszych uczelni w Wietnamie. Na 17 wydziałach kształci się tam ponad 23 tys. studentów i pracuje 1,3 tys. pracowników naukowych. W czwartek prof. Madryas podpisał wielostronną umowę o powołaniu konsorcjum uczelni wyższych współpracujących z TDTU. W skład konsorcjum weszło 12 uczelni z Czech, Danii, Holandii, Korei Płd., Belgii, Włoch, Tajwanu, Wietnamu oraz Politechnika Wrocławska – jako jedyny przedstawiciel Polski. W piątek, na zakończenie wizyty, otrzymał z rąk władz Uniwersytetu Ton Duc Thang w Ho Chi Minh tytuł doktora honoris causa. Doceniono w ten sposób jego istotny wkład w rozwój współpracy edukacyjnej pomiędzy Politechniką Wrocławską i TDTU, a także między Wietnamem a Polską.

Prof. Cezary Madryas ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w 1976 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 roku, a doktora habilitowanego w 1993 roku. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2003 roku, a w 2007 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W trakcie dotychczasowej pracy na uczelni pełnił m.in. funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej (2002–2005), dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego (2005–2008), prorektora ds. rozwoju (od 2008 r.) i kierownika Katedry Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego (od 2014 r.). Większość prowadzonych przez niego badań związana jest z szeroko rozumianą rozbudową, modernizacją i odnową infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych.

Prof. Cezary Madryas jest autorem lub współautorem ośmiu dzieł zwartych, w tym czterech monografii i czterech akademickich wydawnictw książkowych, z których „Mikrotunelowanie”, „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych” czy „Tunele wieloprzewodowe” stały się podstawowymi podręcznikami dla studentów wydziałów budownictwa i ochrony środowiska na polskich uczelniach wyższych. Jest również autorem lub współautorem 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, w tym ponad 170 naukowych prac opublikowanych (z czego 65 o zasięgu międzynarodowym) oraz 290 sprawozdań z badań wykonanych na rzecz gospodarki narodowej (raporty SPR). We wrześniu 2018 r. odebrał w Budapeszcie tytuł Honorowego Profesora Óbuda Univeristy.

Michał Ciepielski

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie