Szkoły wyższe

Prof. Krzysztof Zaremba nowym rektorem Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 2020-06-25

forum akademickie
Źródło: PW

Podczas posiedzenia wyborczego, które odbyło się w czwartek, 25 czerwca, Kolegium Elektorów wybrało prof. Krzysztofa Zarembę na stanowisko rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020–2024.

O fotel rektora ubiegało się dwóch kandydatów. Nie było wśród nich urzędującego rektora prof. Jana Szmidta, który kieruje uczelnią od 2012 roku. W głosowaniu 115 elektorów, wyłonionych ze wspólnoty akademickiej, zdecydowana większość (71) poparła prof. Krzysztofa Zarembę, dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, zaś pozostali (44) – prof. Władysława Wieczorka, dziekana Wydziału Chemicznego PW.

W swoim programie wyborczym rektor-elekt za najważniejsze cele uznał m.in.: osiągnięcie pozycji wiodącego w regionie ośrodka, wnoszącego odkrywczy wkład w wiedzę i kształtującego trendy rozwoju technologii jutra; poprawę skuteczności mechanizmów wspierania jakości kształcenia; integrację i upowszechnienie metod cyfrowego wsparcia dydaktyki, zarówno w sferze merytorycznej, jak i administracyjnej; usprawnienie bieżącego funkcjonowania uczelni; stworzenie warunków dla silniejszego wykorzystania ogólnych i tworzenia własnych, politechnicznych systemów stypendialnych i pomocowych; opracowanie ambitnej i kreującej nowe standardy techniczne wizji rozwoju przestrzennego Politechniki przy kontynuacji bieżących działań podnoszących jakość infrastruktury i komfort użytkowania.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba ur. się w 1958 r. w Radomiu. W 1981 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, po których został zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Jądrowej Instytutu Radioelektroniki. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy pt. „Detektor elektronów konwersji z podwójnym obszarem wyładowań do spektrometrii efektu Mössbauera”, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w 2003 r. za monografię „Wybrane radiacyjne metody badania składu tkanek i płynów ustrojowych”. Tytuł profesora uzyskał w 2012 r. i wtedy też został dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (pełni tę funkcję do dziś). W latach 2004–16 był kierownikiem Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej. Obecnie pracuje w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych. Był członkiem zespołu przygotowującego wniosek o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych. Prowadzi także badania w obszarze inżynierii biomedycznej. Początkowo zajmował się medycznymi zastosowaniami rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, później – technikami obrazowania medycznego, a także zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, w tym ponad 170 z listy JCR, a także kilkunastu raportów technicznych opublikowanych w ośrodkach zagranicznych. Kierował lub kieruje 24 projektami badawczymi, 3 projektami konstrukcyjno-wdrożeniowymi, brał też udział w 22 innych. Liczba cytowań jego publikacji wynosi: Web Of Science – 9669 (bez autocytowań – 8961), h-index = 48; Scopus – 10406 (6664 bez autocytowań) i h-index = 50. 

Jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN i Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Dwukrotnie był powoływany do ministerialnych zespołów eksperckich: zespołu ds. kosztochłonności kształcenia i zespołu do spraw analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

MK, źródło: PW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie