Sprawy nauki

Program NKN Forum w Katowicach

Opublikowano: 2019-06-12

forum akademickie

Wpływ ustawy na zmiany w uczelniach w zakresie konkursów, awansów, ocen” oraz „Od asystenta do profesora – dydaktyczna ścieżka kariery” – to tematy dwóch głównych sesji plenarnych podczas kolejnej debaty z cyklu NKN Forum. Spotkanie 1 lipca w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poświęcone będzie rozwoju kadr szkolnictwa wyższego i nauki. 

Ustawa 2.0 wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, resort nauki organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach NKN Forum. Pierwsza odbyła się 18 lutego w Łodzi i dotyczyła uczelnianych statutów. Przedmiotem kolejnej, 20 marca w Toruniu, były szkoły doktorskie, czyli nowa forma kształcenia doktorantów. Z kolei 20 maja w Gdyni dyskusja koncentrowała się wokół dydaktyki.

Czwarta z cyklu debat odbędzie się w poniedziałek 1 lipca, a dotyczyć będzie rozwoju kadr. Jakość badań i kształcenia zależy od kadry akademickiej, jej jakości naukowej i dydaktycznej oraz organizacji jej aktywności. Konstytucja dla Nauki oraz inne akty prawne, w tym prawo pracy, stanowią ramy polityki kadrowej, które muszą być wypełnione przez regulaminy pracy, systemy oceny okresowej i strategię odnośnie ścieżek kariery akademickiej. Uczelnie potrzebują też aktywnej polityki rozwoju kadry akademickiej, od działań wspierających rozwój kompetencji po systemy motywacji w tym zakresie. Wiele uczelni podjęło też wysiłki na rzecz uzyskania i utrzymania Logo HR in Research, którego celem jest wprowadzenie do zarządzania kadrami akademickimi wysokich standardów w zakresie zatrudniania i kształtowania warunków pracy.

I właśnie kształtowaniu ścieżek kariery, rozwojowi kadry akademickiej i tworzeniu rozwiązań w tym zakresie poświęcone będzie kolejne spotkanie w ramach NKN FORUM. Oprócz głównych sesji – „Wpływ ustawy na zmiany w uczelniach – konkursy, awanse, oceny” oraz „Od asystenta do profesora – dydaktyczna ścieżka kariery” w ramowym programie uwzględniono także część seminaryjną. Panele dotyczyć będą ocen okresowych; dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych zadań kadry akademickiej; zarządzania administracją uczelni; postępowania awansowego w świetle nowej ustawy; ochrony pracowników w nowym otoczeniu instytucjonalnym oraz finansowych i pozafinansowych instrumentów motywowania kadry akademickiej.

Uczestników debaty będzie gościć Uniwersytet Śląski. Na miejsce spotkania wybrano aulę Wydziału Teologicznego UŚ. Początek 1 lipca o godzinie 9:15. Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

 MK

Ramowy program debaty

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie