Życie akademickie

Raport PAN na temat Integracji z UE

Opublikowano: 22.12.2017

forum akademickie
Prof. Jerzy Wilkin, kierownik zespołu autorów raportu. Źródło: informacje.pan.pl

Efektem wielomiesięcznej pracy uczonych związanych z Wydziałem I PAN jest Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie. Przedstawia gruntowną, wielopłaszczyznową analizę problemów, jakie rysują się w relacjach polsko-europejskich. Autorzy skupili się głównie na napięciach, zagrożeniach i dylematach w naszych stosunkach ze Wspólnotą. Redaktorem raportu jest prof. Jerzy Wilkin, członek rzeczywisty PAN. Raport został przedstawiony na 135. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN 7 grudnia 2017 roku.

We wstępie do raportu czytamy: „W artykule 2. Traktatu o Unii Europejskiej stwierdza się: «Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn». Przepis ten wyraża podstawy aksjologiczne Unii Europejskiej i realizowanych przez nią polityk. Niniejszy raport powstał jako reakcja na nasilające się w naszym kraju zjawiska naruszania tych wartości, a więc podważania fundamentów, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej, do której należymy od 2004 roku”.

Autorzy raportu starli się odpowiedzieć na kilkanaście kluczowych z punktu widzenia naszej integracji z UE pytań. Należały do nich m.in.: Na czym polega cywilizacyjne i prorozwojowe znaczenie integracji europejskiej dla naszego kraju? Czy i kiedy Unia Europejska może kontrolować przestrzeganie zasad praworządności w kraju członkowskim? Jak wygląda podział kompetencji między UE a państwami członkowskimi? Czym są wartości określone w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym reguły państwa prawa, demokracji i poszanowania wolności? Jak silnie Polska jest już zakorzeniona w systemie instytucjonalnym i wartościach UE? Czy uprzedzenia antyimigranckie oddalają nas od Unii? Czy system edukacyjny w Polsce odpowiada nowoczesnym wzorcom kształcenia i standardom UE? Jak edukować społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, w dzisiejszej atmosferze wzrostu nastrojów nacjonalistycznych oraz negowania idei, na których oparto i rozwinięto integrację europejską? Co może sprowadzić Polskę na peryferia integracji europejskiej? Czy i w jakiej sytuacji polskie społeczeństwo (jego większość) skłonne byłoby zaakceptować wyjście Polski z UE? W kierunku jakiego modelu kapitalizmu Polska będzie prawdopodobnie ewoluować, jeśli znacząco rozluźni związki z głównym nurtem integracji europejskiej?

Raport zawiera także dodatek dotyczący transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem Unii Europejskiej w okresie od 1 maja 2004 do 30 września 2017 r. Saldo tych transferów jest wyraźnie pozytywne. W dotychczasowym okresie członkostwa Polski w UE do naszego kraju z budżetu UE wpłynęło 139 415 mln EURO, wpłaty Polski do Budżetu UE w tym okresie wyniosły 46 353 mln EURO. Polska była największym beneficjentem transferów z budżetu UE. Udział naszego kraju w całości tych transferów wyniósł 11%.

Nie dziwi zatem jeden z wniosków płynących z raportu: „Obecnie w Polsce realizowane są zmiany w prawie, które sumarycznie można określić jako fazę instytucjonalizacji populizmu ekonomicznego i politycznego. Jeśli proces ten się powiedzie, to polski model kapitalizmu ulegnie trwałemu przeobrażeniu w kierunku niższej dynamiki rozwojowej i większej podatności na kryzysy. Ponowne silniejsze ukierunkowanie kraju na proces integracji europejskiej jest najlepszym sposobem ograniczenia tych zagrożeń”.

W wielu miejscach tego opracowania autorzy wskazują na korzyści, jakie uzyskał nasz kraj z dotychczasowych form integracji europejskiej. To m.in. obiekty infrastruktury i użyteczności publicznej: drogi, koleje, dworce kolejowe, filharmonie, sale koncertowe, domy kultury, budynki uniwersyteckie, szkoły, muzea, parki, zabytki, kościoły, biblioteki, szpitale, laboratoria, oczyszczalnie ścieków, wodociągi itp., a także obiekty prywatne: przedsiębiorstwa, pensjonaty, hotele, kwatery agroturystyczne, budynki gospodarcze i wiele innych. Raport pokazuje jak wiele możemy stracić wybierając złą drogę i niewłaściwe miejsce w dalszych przekształceniach i rozwoju integracji europejskiej.

Autorami raportu są badacze PAN: prof. Jerzy Wilkin z Komitetu Nauk Ekonomicznych, prof. Michał Bilewicz z Komitetu Psychologii, prof. Robert Grzeszczak z Komitet Nauk Prawnych, prof. Krzysztof Jajuga z Komitetu Nauk Ekonomicznych, prof. Grzegorz Janusz z Komitetu Nauk Politycznych, prof. Dorota Praszałowicz z Komitetu Badań nad Migracjami, prof. Andrzej Rychard z Komitetu Socjologii, prof. Bogusław Śliwerski z Komitetu Nauk Pedagogicznych oraz prof. Andrzej Wojtyna z Komitet Nauk Ekonomicznych.

JK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie