Szkoły wyższe

Reelekcja rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Opublikowano: 2020-06-05

forum akademickie
Źródło: www.klaudiuszbaran.com

Prof. dr hab. Klaudiusz Baran został ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Był jedynym kandydatem na to stanowisko po tym, jak pod koniec maja z ubiegania się o nie zrezygnował dr hab. Włodzimierz Pawlik.

Dwudniowe wybory w UFMC (4–5 czerwca) zostały przeprowadzone zdalnie za pomocą systemu informatycznego USOS. W głosowaniu wzięło udział 318 elektorów. Do reelekcji prof. Barana wystarczyła jedna tura, w której uzyskał poparcie 259 osób.

Prof. Klaudiusz Baran ur. się w 1971 r. w Przemyślu. W 1995 roku ukoń­czył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie (poprzedniczka UMFC) w kla­sie prof. Jerzego Jurka. Jako sty­pen­dy­sta rzą­du fran­cu­skie­go kontynuował stu­dia w Conservatoire Paul Dukas w Paryżu w kla­sie prof. Maksa Bonnaya. W 2014 roku otrzymał nominację profesorską.

Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 2002–2005 peł­nił obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki, od 2008 roku sprawował funk­cję prodziekana, a od 2011 roku był dziekanem Wydziału Instrumentalnego. Od roku 2012 jest kie­row­ni­kiem Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki. W kaden­cji 2012–2016 zajmował stanowisko pro­rek­to­ra ds. arty­stycz­nych. W 2016 roku został rek­to­rem UMFC.

Jest lau­re­atem m.in. I nagro­dy w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Katowicach (1993), I nagro­dy w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym we włoskim Castelfidardo (1997), I nagro­dy w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Paryżu (1997).

Jako soli­sta współ­pra­co­wał z orkie­stra­mi więk­szo­ści pol­skich fil­har­mo­nii, m.in.: NOSPR, Orkiestra Polskiego Radia „Amadeus”, Sinfonietta Cracovia, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra AUKSO, „Capella Bydgostiensis”, Camerata Academia, „Vratislavia”. Dresdner Philharmoniker, Philharmonie Meinengen i sze­re­giem innych, pod batu­tą takich dyry­gen­tów, jak: Agnieszka Duczmal, Hector Guzman, Zsolt Hamar, Reinbert de Leeuw, Jerzy Maksymiuk, Jiři Malat, Charles Olivieri-Munroe, Michał Nesterowicz, Reinhard Petersen, Daniel Raiskin, Mirosław Skoryk. Stefanos Tsialis, Krzysztof Urbański. Lucas Vis, Tadeusz Wojciechowski, Ryszard Zimak.

Wspólnie kon­cer­to­wał z takimi artystami, jak: Roby Lakatos, Ivan Monighetti, Julius Berger, Susana Moncayo von Hase, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, Andrzej Bauer, Michał Nagy, Vadim Brodski, Waldemar Malicki, Paweł Gusnar, Royal String Quartet i in.

Jest człon­kiem i zało­ży­cie­lem: Tangata Quintet, z któ­rym dwu­krot­nie był nomi­no­wa­ny do Nagrody Fryderyk (2004, 2005), Machina del Tango i DesOrient. Występuje solo, w zespo­łach kame­ral­nych jak i z towa­rzy­sze­niem orkiestr sym­fo­nicz­nych w Polsce oraz we Francji, Włoszech, Austrii, Ukrainie, Rosji, Hiszpanii, Czechach, Niemczech, Białorusi, Luksemburgu, Serbii, Słowacji, Litwie, Estonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Chinach, Szwajcarii i Argentynie.

Jest zapra­sza­ny jako wykła­dow­ca na mię­dzy­na­ro­do­we kur­sy inter­pre­ta­cji muzycz­nej (Polska, Francja, Serbia) i juror kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych (Polska, Włochy, Słowacja, Serbia).

W 2003 roku uka­za­ła się jego pły­ta nagra­na dla wytwór­ni Sony Classical z solo­wy­mi i kame­ral­ny­mi dzie­ła­mi Astora Piazzolli, któ­ra otrzy­ma­ła nagro­dę Akademii Fonograficznej Fryderyk 2003 w kate­go­rii „Najlepszy album — muzy­ka kame­ral­na”. Został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie