Sprawy nauki

Rekomendacja ws. zmian odnośnie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość

Opublikowano: 2020-07-28

forum akademickie

Wprowadzenie ogólnej zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w wymiarze nie mniejszej niż 10%–20% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie – to jedna z rekomendacji dotyczących zmian w przepisach odnośnie nauki online przedstawionych przez Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych.

Nadzwyczajne środki ochronne wprowadzone w związku z ryzykiem wywołanym pandemią COVID-19 wpłynęły w sposób zasadniczy na szereg dziedzin życia, w tym na szkolnictwo wyższe, które od marca przeszło na zdalny tryb działania. „Zmiana ta wydaje się szczególnie istotna z uwagi na fakt, że uczelnie generują ogromne przemieszczenia ludności w skali kraju,ze względu na potrzebę skupienia studentów w ośrodkach akademickich” – czytamy na stronie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych, think-tanku zajmującego się systemowymi analizami prawnymi i gospodarczymi oraz monitoringiem procesu legislacyjnego.

W odpowiedzi na powyższy problem zaproszeni przez CALG eksperci z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prof. dr hab. Marek Michalski, dziekan WPiA, wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego, dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW z Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz dr Aleksandra Syryt, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych WPiA UKSW, Katedra Prawa Konstytucyjnego – opracowali zalecenia związane ze zmianami w przepisach w procesie kształcenia na odległość. Rekomendacja wskazuje proponowane kierunki ewentualnych zmian w ramach przedmiotu regulacji szeroko pojętego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, ograniczonego do specyfiki kształcenia na odległość.

Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy przyjrzeli się bieżącym regulacjom dotyczącym kształcenia na odległość oraz obserwowanym trudnościom i wyzwaniom wynikłym z prowadzenia zajęć na studiach z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w stanie epidemii SARS-CoV-2. „W świetle całego systemu prawa o szkolnictwie wyższym dydaktyka realizowana za pomocą metod i technik kształcenia na odległość jawi się jako potraktowana przez ustawodawcę pomocniczo. Tymczasem należy ocenić, że także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego rola dydaktyki akademickiej realizowanej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie rosnąć” – konstatują.

W drugiej części zawarli szereg proponowanych kierunków zmian w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego poprzez poszerzenie formuły kształcenia online. Wśród nich jest m.in. inne ujęcie proporcji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Proponują wprowadzić ogólną zasadę prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w wymiarze nie mniejszej niż 10% albo 20% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie oraz pozostawić maksymalny wymiar liczby punktów ECTS na poziomie 50%.

MK

Rekomendacja CALG


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie