Sprawy nauki

Resort finansów potwierdził wykładnię 50% kosztów uzyskania przychodów

Opublikowano: 2019-02-15

forum akademickie

Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są wystarczające do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego – napisało Ministerstwo Finansów, potwierdzając tym samym interpretację podatkową resortu nauki.

W styczniu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wystosował pismo z prośbą o uwzględnienie w procesie konsultacji projektu interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia z tytułu rozporządzania prawami autorskimi, specyfiki działalności pracowników naukowych uczelni. Przekonywał w nim, że „zawód nauczyciela akademickiego, mimp pewnych ram prawnych, jest zawodem o charakterze zbliżonym do tzw. wolnego zawodu. Nauczyciel akademicki zatem wykonuje swoje zadania jedynie w części w sposób podporządkowany i nadzorowany przez pracodawcę. Znaczna część zadań typowych dla nauczycieli akademickich i uwzględnianych także w ocenach ich pracy to wynik inwencji twórczej i swobodnie prowadzonej działalności badawczej, publikacyjnej”. Podkreślał dalej, że do obowiązków nauczycieli akademickich należy tworzenie materiałów do zajęć, sylabusów, wykładów, seminariów, artykułów, monografii itp., a działalność ta wymagana i wynagradzana w ramach stosunku pracy jest niemożliwa do odrębnej jednostkowej wyceny, zaś publikacje w czasopismach naukowych nie tylko nie prowadzą do uzyskania przez nauczyciela akademickiego przychodu, ale z reguły wymagają wniesienia opłaty z tytułu publikacji. „Ponadto w przypadku publikacji artykułów naukowych nauczyciel akademicki afiliuje swoją publikację na rzecz danej uczelni, nie przenosząc jednak na nią praw autorskich” – pisał minister nauki i szkolnictwa wyższego, dodając, że ustawa 2.0 jednoznacznie przesądza o zakwalifikowaniu całości efektów pracy nauczycieli akademickich jako działalności twórczej (niezależnie od faktycznej formy tej działalności), bez konieczności wykazania spełnienia warunków ogólnych w zakresie powstania utworu, dysponowania dowodami potwierdzającymi jego stworzenie oraz wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodzenia.

Interpretację tę potwierdził właśnie w odpowiedzi na to pismo podsekretarz stanu w ministerstwie finansów Filip Świtała. Dowodzi, że „praca nauczyciela akademickiego ma twórczy, indywidualny charakter, a ustawowy zakres obowiązków nauczycieli akademickich wymaga podejmowania we wszystkich obszarach aktywności zawodowej (całość wykonywanych obowiązków nauczyciela akademickiego) działalności twórczej (utwór) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim”. Dalej czytamy, że zakresem podmiotowym powyższej regulacji objęto wszystkich nauczycieli akademickich, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia oraz rodzaju uczelni. Mając na względzie zasady przygotowania interpretacji w duchu „polityki 3P” (przejrzystość, prostota i przyjazność systemu podatkowego), ministerstwo finansów uznało przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności art. 115 (obowiązki nauczyciela akademickiego), art. 116 ust. 7 (twórczy, indywidualny charakter całości pracy nauczyciela akademickiego) oraz art. 128 ust. 1 (ocena pracy nauczyciela akademickiego w obszarze prawa autorskiego) są wystarczające do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT, do całości wynagrodzenia nauczyciela akademickiego.

MK

Pismo ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie