Sprawy nauki

Senatorowie UW piszą do rektora uczelni w sprawie nowego statutu

Opublikowano: 2019-05-10

forum akademickie

Członkowie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wystosowali list otwarty do rektora uczelni, dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW, w którym wyrazili głębokie zaniepokojenie kierunkiem prac i rozwiązań ustrojowych, które mają się znaleźć w przyszłym Statucie UW.

W ich ocenie zapisy uwzględnione w projekcie podważają autonomię uczelni oraz podmiotowość wydziałów i podstawowych jednostek organizacyjnych UW. Zarzucają także nieprzestrzeganie zasad samorządności i wspólnotowości społeczności akademickiej.

Przypominają, że już w lipcu ub. roku, gdy przedstawiono założenia koncepcyjne dotyczące nowego Statutu UW, większość dziekanów sformułowała krytyczne uwagi dotyczące zasadności przyjęcia proponowanych rozwiązań, w szczególności organizacji kształcenia, organów UW oraz zadań i uprawnień ciał kolegialnych. Ze zdziwieniem przyjęli więc pojawienie się zupełnie nowych zapisów, które – jak podkreślają – nie były nigdy i z nikim konsultowane.

Autorzy listu, oceniając projekt nowego Statutu, nie mają wątpliwości, że zaprezentowany w nim kształt organizacji UW opiera się na modelu bardzo silnej centralizacji władzy i zarządzania, i bliższy jest modelowi korporacyjnemu niż akademickiemu. Przyjmując bardzo rygorystyczną interpretację wybranych zapisów Ustawy 2.0, zmarginalizowano podmiotowość i autonomię wydziałów i ich społeczności, rolę ciał przedstawicielskich studentów i doktorantów oraz rolę kanclerza i podległych mu struktur administracyjnych w procesie współdecydowania o losach uniwersytetu – uważają sygnatariusze listu. Dodają przy tym, że niewspółmiernie do tego powiększono władzę i kompetencje rektora.

„Stojąc na stanowisku, że uniwersytet jest wspólnotą wszystkich jego pracowników, doktorantów i studentów (…) przedkładamy rektorowi, jako Przewodniczącemu Senatu UW, inne rozwiązania statutowe, zapewniające równowagę jednoosobowych organów akademickich oraz kolegialnych władz przedstawicielskich, tak by Uniwersytet Warszawski mógł funkcjonować zarządzany nie tylko w sposób efektywny i nowoczesny, ale zarazem zgodny ze sprawdzonymi rozwiązaniami i wartościami demokracji wewnątrzuczelnianej” – piszą senatorowie UW w liście do rektora uczelni, prof. Marcina Pałysa. Ich propozycje do projektu statutu zamieszczamy poniżej, korzystając z materiałów udostępnionych na profilu fejsbukowym KKHP.

MK

Źródło: Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie