Szkoły wyższe

Specjalizacja nauczycielska na matematyce w UKSW

Opublikowano: 2019-03-11

forum akademickie

Ponad 350 tys. zł otrzymał Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na projekt „Kompetentny nauczyciel matematyki”. Dzięki dotacji studenci II stopnia matematyki zdobędą uprawnienia do zawodu nauczyciela.

Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia tego roku przez kolejne trzy lata. W jego ramach na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW na kierunku matematyka II stopnia prowadzona będzie specjalizacja nauczycielska. Adresatami projektu są absolwenci wyższych uczelni (co najmniej pierwszego stopnia) posiadający dyplom w zakresie nauk ścisłych lub technicznych bez przygotowania pedagogicznego. Ukończenie studiów będzie skutkowało uzyskaniem tytułu magistra matematyki z pełnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki.

Głównym celem projektu jest interdyscyplinarna integracja kształcenia wokół podstawowych zadań, które stoją przed nauczycielem w jego codziennej praktyce szkolnej. Studiowanie pedagogiki, psychologii, dydaktyki przedmiotowej oraz realizowanie praktyki będzie skoncentrowane na problemach związanych z rozwojem ucznia i tworzeniu optymalnych warunków dla tego rozwoju. Realizowane będą dwa cykle. Program studiów dla jednego cyklu obejmie 1500 godz. dydaktycznych. Zajęcia wprowadzą studentów w zagadnienia specjalnościowe oraz umożliwią nabycie praktycznej wiedzy niezbędnej dla nauczyciela matematyki.

W trakcie studiów będą realizowane następujące moduły specjalnościowe: 1. Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu. 2. Podstawy pedagogiki dla nauczycieli. 3. Podstawy psychologii dla nauczycieli. 4. Organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego. 5. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty. 6. Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (śródroczna). 7. Kultura języka. 8. Podstawy dydaktyki. 9. Dydaktyka przedmiotowa. 10. Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli. 11. Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) i informatyka dla nauczycieli. 12. Praktyka nauczycielska. 13. Specjalistyczne szkolenia komputerowe – ECDL STANDARD. 

Wartość całkowita projektu to 353 592,00 zł.

Źródło: UKSW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie