Sprawy nauki

Stanowisko IFMSA-Poland dotyczące wpływu zmiany klimatu na zdrowie

Opublikowano: 2020-06-12

forum akademickie

Brak działania, a co za tym idzie straty ekonomiczne, środowiskowe oraz zdrowotne, w obliczu nadciągającej klęski klimatycznej jest nie do zaakceptowania. W związku z tym chcemy stanąć na czele reform, które sprawią, że Polska będzie przygotowana na skutki globalnego ocieplenia, a także będzie mogła brać udział w aktywnej walce ze zmianami klimatu – napisali w swoim stanowisku członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Autorzy: Kacper Łuszczki, Żaneta Zawadzka, Mikołaj Patalong, Karolina Stachyra i Agata Okulus we współpracy z Weroniką Michalak (HEAL-Polska) i dr. hab. inż. Zbigniewem M. Karaczunem (Koalicja Klimatyczna) piszą, że w związku z konsekwencjami zmiany klimatu co roku życie tracą setki tysięcy ludzi. Wyliczają: wskutek podnoszenia się globalnej temperatury coraz częściej pojawiają się susze, huragany, ulewne deszcze czy powodzie, czeka nas też wkrótce ograniczenie dostępu do wody i żywności, zwiększająca się liczba przedwczesnych zgonów i chorób klimatozależnych oraz wzrost kosztów ochrony zdrowia. „W aspekcie społecznym już teraz możemy obserwować pogłębiające się nierówności społeczne, ubóstwo i zwiększoną migrację. Zmiana klimatu ma znaczący wpływ na zdrowie w sposób bezpośredni, objawiający się podwyższoną częstością pogodowych zjawisk ekstremalnych, ale także w sposób pośredni, poprzez zanieczyszczenie powietrza i wody bądź też poprzez rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych” – czytamy w stanowisku IFMSA Poland.

Studenci medycyny i młodzi lekarze zrzeszeni w organizacji uważają, że brak działania w obliczu nadciągającej klęski klimatycznej jest nie do zaakceptowania. „Brak działania będzie się wiązać ze stratami ekonomicznymi, środowiskowymi, a także ze stratami zdrowotnymi. W związku z tym chcemy stanąć na czele reform, które sprawią, że Polska będzie przygotowana na skutki globalnego ocieplenia, a także będzie mogła brać udział w aktywnej walce ze zmianami klimatu” – jasno deklarują.

Podkreślają, ze dalsze dyskusje o tym, czy zmiana klimatu następuje, są tylko stratą czasu, ponieważ fakt ten został udowodniony w licznych pracach naukowych oraz potwierdzony przez naukowców skupionych w Międzynarodowym Zespole ds. Zmian Klimatu (IPCC). Domagają się podjęcia realnych działań w tym zakresie.

Wzywają więc władze państwowe, zarówno ustawodawczą, jak i wykonawczą, do uznania postępujących zmian klimatycznych za kryzys zagrażający bezpieczeństwu wszystkich obywateli, ze szczególnym naciskiem na konsekwencje dla stanu zdrowia publicznego. Apelują o: współpracę międzynarodową na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy, Porozumienia Paryskiego oraz innych organizacji i traktatów; stworzenie długofalowej strategii zmniejszenia zależności polskiego sektora energetycznego od węgla brunatnego i kamiennego; uznanie odpowiedzialności przedsiębiorstw działających na terenie RP za emisję gazów cieplarnianych, choćby poprzez nałożenie obowiązku rejestrowania i raportowania wpływu ich działalności na klimat, a także przedstawianie raportów instytucjom państwowym oraz obywatelom jako informacji publicznej.

Członkowie IFMSA-Poland wywołują też do tablicy uczelnie medyczne postulując, by wprowadzić do programu nauczania podstawową wiedzę na temat zmiany klimatu, w tym zagrożeń z nim związanych, jego wpływu na zdrowie publiczne i praktyki kliniczne, działań mających na celu ograniczenie ryzyka nadejścia katastrofy klimatycznej. Optują za minimalizowaniem ich negatywnego wpływu na środowisko, np. poprzez stosowanie energii z odnawialnych źródeł, wprowadzenie recyklingu, wybieranie lokalizacji z dostępem do komunikacji publicznej. Zachęcają do finansowania oraz wspierania rozwoju badań i inicjatyw proklimatycznych w kierunku oceny, znalezienia rozwiązań dla problemów zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu. Proponują też dążenie do upowszechniania wiedzy i rozwiązań dotyczących zmian klimatu na arenie ogólnopolskiej.

Apele kierują także m.in. do władz samorządowych, pracowników ochrony zdrowia, mediów i międzynarodowych korporacji. Sami zobowiązują się do tworzenia akcji edukacyjnych dotyczących zmian klimatycznych i ich konsekwencji oraz aktywnego w nich udziału; aktywnej odpowiedzi na wezwania zawarte w kampaniach społecznych poświęconych ekologicznej transformacji na poziomie indywidualnym i zbiorowym; refleksji nad wpływem codziennych, indywidualnych wyborów na stan środowiska naturalnego oraz uświadamiania osób z najbliższego otoczenia o potrzebie podjęcia wspólnych, zorganizowanych i konsekwentnych działań na rzecz zahamowania destrukcyjnego wpływu naszej cywilizacji na klimat.

Zdaniem autorów stanowiska, dzięki przestrzeganiu zaleceń i rekomendacji, m.in. z porozumienia przyjętego na Szczycie Klimatycznym (COP) w Paryżu w 2015 roku, dokumentu WHO „Health, environment and climate change” z kwietnia 2019 roku czy raportu HEAL i Koalicji Klimatycznej „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie” z 2018 roku, istnieje szansa na życie w świecie wolnym od konsekwencji zmiany klimatycznej.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Stanowi część International Federation of Medical Students’ Associations, które działa na terenie 125 państw, zrzeszając ponad 1,4 mln członków. Należą do niego studenci kierunków medycznych oraz młodzi lekarze z 18 miast w Polsce.

MK

Stanowisko IFMSA-Poland dotyczące wpływu zmian klimatu na zdrowie


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie