Sport akademicki

Startuje Narodowa Reprezentacja Akademicka

Opublikowano: 2020-10-09

forum akademickie

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do drugiej edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej”, która umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Dzięki programowi studiujący sportowcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Narodowa Reprezentacja Akademicka” wystartowała w 2019 roku. Do programu przystąpiły łącznie 42 uczelnie publiczne i niepubliczne, w wyniku czego wsparciem w wysokości ponad 7,1 mln zł objętych zostało 412 studentów-sportowców.

W programie mogą wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których kształcą się zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące i studenci sportowcy, posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Podstawą do otrzymania dofinansowania będzie zgłoszona przez uczelnię lista studentów-sportowców, pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych. Poza tym student musi pozostawać czynnym sportowcem i spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  • jest medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich, lub mistrzostw świata seniorów, lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata, lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
  • znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
  • jest medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – do ukończenia 30. roku życia;
  • posiada aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – do ukończenia 30. roku życia;
  • posiada aktualną klasę mistrzowską (M) – do ukończenia 30. roku życia.

Wnioski w imieniu uczelni składać mogą rektorzy lub osoby przez nich upoważnione. Na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca naliczane będą środki finansowe w kwocie do 18 tys. zł + do 10% kosztów pośrednich. Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), którzy posiadają obywatelstwo polskie i wymaganą kategorię sportową. Sportowcy otrzymają środki na ok. 100 godzin indywidualnie zorganizowanej nauki, w tym kształcenia na odległość lub spotkań z tutorem lub opiekunem dydaktycznym. Zajęcia prowadzone będą w ramach indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do planów treningowych i kalendarza zawodów. Budżet drugiej edycji projektu wynosi 10 mln zł.

HARMONOGRAM:

  • do 30 października 2020 r. – przekazanie przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Akademicki Związek Sportowy listy sportowców uprawnionych do udziału w projekcie,
  • do 16 listopada 2020 r. – składanie wniosków przez uczelnie,
  • grudzień 2020 r. – powiadomienie uczelni o zakwalifikowaniu studentów-sportowców do udziału w projekcie oraz uzgadnianie i podpisanie umów na dofinansowanie,
  • od stycznia 2021 r. – przekazanie środków dotacji na podstawie podpisanych umów.

MK, źródło: MNiSW

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie