Szkoły wyższe

Studenci i doktoranci UMCS docenieni

Opublikowano: 2017-12-08

forum akademickie
Fot. Bartosz Proll

1 grudnia w sali widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odebrały z rąk rektora prof. Stanisława Michałowskiego listy gratulacyjne informujące o przyznaniu stypendiów z Własnego Funduszu UMCS.

Stypendium można było otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne – tzw. działalność społeczną. Zainteresowanie było ogromne – w ramach tegorocznej puli aplikowało aż 195 osób, spośród których nagrodzono 95 najlepszych studentów i 5 doktorantów UMCS. Otrzymali oni dofinansowanie w kwocie 4000 zł brutto, które zostanie wypłacone w dwóch transzach (pierwsza – do końca grudnia br., druga – do końca czerwca 2018 r.). Kwota tegorocznego stypendium wzrosła w porównaniu do ubiegłorocznej, pierwszej edycji Funduszu – z 2770 zł na 4000 zł.

Nowością tegorocznej edycji WFS UMCS jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów UMCS i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:

– uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0;

– zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Wśród laureatów tego kryterium znalazło się aż 21 studentów pierwszego roku, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia zdobyte w szkole średniej.

O stypendia w ramach WFS mogli także ubiegać się studenci cudzoziemcy realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia. Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia zostały przyznawane oddzielnie dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącej podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana między innymi poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący na UMCS Fundusz pomaga więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżnia najlepszych studentów i doktorantów uczelni, podnosi jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Alma Mater, zwiększa aktywność naukową, artystyczną, sportową i społeczną młodzieży oraz zapewnia wsparcie studentom cudzoziemcom realizującym kształcenie w UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Nabór wniosków do II edycji Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS odbywał się w dniach 18-27 października 2017 r.

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów, w wysokości 400 000 zł, pochodzi ze środków własnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie