Sprawy nauki

Stypendia indywidualne szansą dla Twojej uczelni

Opublikowano: 2020-07-27

forum akademickie

Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA) w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 są jednymi z najlepszych możliwości dla doświadczonych naukowców na podniesienie kwalifikacji, udział w prestiżowych badaniach, konferencjach i międzynarodowych warsztatach. Ich celem jest zwiększenie kreatywności i potencjału naukowego badaczy, a zarazem stworzenie atrakcyjnych warunków zatrudnienia.

IF MSCA to granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców posiadających stopień doktora lub minimum 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej (liczone od dnia uzyskania tytułu magistra). Naukowiec ma do wyboru dwa rodzaje konkursów zależnie od tego, gdzie chciałby realizować swój projekt:

  • European Standard Fellowships – realizowane przez okres od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z Programem Horyzont 2020. W konkursie mogą startować także osoby, które miały przynajmniej 12-miesięczną przerwę w pracy naukowej lub przez długi czas przebywały poza Europą, lecz chciałyby wrócić i na Starym Kontynencie kontynuować prace badawcze.
  • Global Fellowships – badacz zostaje oddelegowany do kraju trzeciego, gdzie przez maks. 2 lata prowadzi projekt, a następnie wraca do Europy i kontynuuje prace przez kolejnych 12 miesięcy.

Wnioskodawca sam określa tematykę przyszłych badań wybierając panel, w którym aplikacja będzie oceniana. Stypendystów zachęca się, aby w ramach projektu zaplanowali realizację części działań w dowolnej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy (w zależności od długości trwania projektu). Mimo że to zainteresowany naukowiec proponuje temat indywidualnie prowadzonego projektu (ang. bottom-up), rola, jaką odgrywa goszczący uniwersytet czy instytut badawczy w całym procesie, jest równie istotna. Propozycja przygotowywana przez badacza powinna być konstruowana w porozumieniu z instytucją przyjmującą (ang. host institution). Bardzo ważne jest tutaj zaangażowanie opiekuna merytorycznego, czyli w nomenklaturze Akcji Marii Skłodowskiej-Curie – supervisora. Jest to osoba, która powinna być uznanym autorytetem w dziedzinie projektu. Jego rolą jest wspieranie stypendysty na każdym etapie realizacji wytyczonych zadań oraz pomoc merytoryczna. Dlatego im ściślejsza współpraca między naukowcem, opiekunem i instytucją, tym większa szansa na otrzymanie dofinasowania.

Dla jednostki uzyskanie grantu IF MSCA oznacza większy prestiż i rozpoznawalność w środowisku akademickim, rozbudowę sieci naukowych kontaktów, a także wzrost liczby publikacji w branżowych czasopismach. Ponadto każdy zdobyty grant IF podnosi doskonałość uczelni oraz zwiększa jej potencjał i międzynarodowy charakter zespołów. Goszczenie w swoich murach ambitnych i kreatywnych przedstawicieli nauki staje się motorem napędowym kolejnych działań badawczych.

Stypendia indywidualne MSCA to ogromna szansa dla polskich jednostek, żeby zaprosić do siebie badaczy z całego świata. To także sposobność na umiędzynarodowienie i zdobycie dodatkowych punktów w ocenie parametrycznej za realizację projektów w programach ramowych UE. Warto zauważyć, że instytucje, które przodują w pozyskiwaniu projektów MSCA, w późniejszym czasie zdobywają renomowane granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).

Dodatkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących stypendystów z całego świata są Widening Fellowships. Dzięki temu mechanizmowi wnioskodawcy starający się o granty indywidualne MSCA we współpracy z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie finansowania. Warto więc rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy do wspólnego aplikowania o stypendia indywidualne MSCA w tym roku – mogą to być również Polacy, którzy dłuższy czas mieszkają za granicą.

Przygotowanie aplikacji z całą pewnością wymaga zaangażowania ze strony instytucji goszczącej, która staje się bezpośrednim beneficjentem i koordynatorem grantu, odpowiedzialnym za jego realizację oraz zatrudnienie naukowca, z którym ten projekt złożyła. Dlatego właśnie tak ważny jest aktywny udział instytucji już na etapie przygotowywania wniosków.

W ramach grantu instytucja goszcząca jest zobowiązana do zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Co ciekawe, budżet wniosku jest liczony automatycznie na podstawie planowanych osobomiesięcy. Podstawę kalkulacji stanowią tzw. unit costs (koszty jednostkowe; przypadające na miesiąc) obejmujące:

  • living allowance (koszty wynagrodzenia): 4880 € (po przemnożeniu przez współczynnik korekcyjny – w Polsce wynosi on 75,5%),
  • mobility allowance (dodatek mobilnościowy): 600 €,
  • family allowance (dodatek rodzinny): 500 €,
  • ryczałt na koszty badań i szkoleń: 800 €,
  • ryczałt na koszty pośrednie i koszty zarządzania:650€.

Bycie stypendystą lub supervisorem w Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie to niesamowite wyróżnienie i nobilitacja. To doświadczenie, które otwiera wiele drzwi w świecie naukowym. Dlatego warto przygotować zaproszenia do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA jeszcze w tym roku.

Zamknięcie ostatniego konkursu MSCA IF w programie Horyzont 2020 planowane jest na 9 września 2020 r. Zapraszamy do Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, gdzie nasi konsultanci udzielą wsparcia w aplikowaniu o stypendia, a także pomogą w przygotowaniu zaproszenia do partnerów z całego świata.

Agnieszka Aloksa
Konsultant ds. Programów Ramowych UE
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Szczecinie
RCIiTT ZUT

e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53

 

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie