Szkoły wyższe

Trzy szkoły doktorskie na UMCS

Opublikowano: 2019-07-04

forum akademickie

Trzy szkoły doktorskie: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Nauk Społecznych będą funkcjonowały na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od najbliższego roku akademickiego.

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. postawiła przed uczelniami zadanie wypracowania koncepcji szkół doktorskich zapewniających kształcenie doktorantów zgodne ze standardami współczesnej nauki, dostosowanych do specyfiki ośrodków akademickich i potrzeb ich otoczenia społeczno-gospodarczego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będzie miał trzy takie szkoły.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, prowadzona będzie w dyscyplinach naukowych:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, prowadzona będzie we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, w dyscyplinach:

 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • rolnictwo i ogrodnictwo.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych prowadzona będzie w dyscyplinach naukowych:

 • ekonomia i finanse,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia.

Celem szkół doktorskich jest zwiększenie skuteczności kształcenia doktorantów, poprawa jakości kształcenia i badań młodych naukowców ocenianych poprzez wzrost liczby ich publikacji naukowych w czasopismach o wysokim IF. Najistotniejszymi komponentami modelu kształcenia w szkole doktorskiej są indywidualny plan badawczy oraz ocena śródokresowa. Kształcenie w szkole doktorskiej trwa od 6 do 8 semestrów.

Katarzyna Skałecka, źródło: UMCS


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie