Życie akademickie

Uchodźcy – raport PAN

Opublikowano: 15.02.2018

forum akademickie

Komitet Badań nad Migracjami PAN opublikował ekspertyzę „Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje”.

Fala uchodźców, jaka w ostatnich latach dotarła do Europy, przyczyniła się do wzrostu negatywnych opinii na temat imigracji w Polsce, mimo iż zainteresowanie pobytem w naszym kraju jest bardzo małe. Od początku lat 90. do 2013 roku liczba wniosków o nadanie statusu uchodźcy plasuje się na poziomie 15 tys., a zgodę szykuje średnio 4% wnioskujących.

Ponadto zdecydowanie największą część wnioskodawców stanowią obywatele Federacji Rosyjskiej, dominują ci narodowości czeczeńskiej. Na dodatek, jak wykazują analizy, „wsparcie integracyjne dla osób objętych w Polsce ochroną często ogranicza się jedynie do udzielenia cudzoziemcom wsparcia finansowego, które także nie zawsze jest wystarczające. Niepokoi w szczególności nieefektywność nauczania języka polskiego wynikająca między innymi ze sztywności stosowanych rozwiązań nieuwzględniających w odpowiednim stopniu potrzeb cudzoziemców (brak oddzielnych klas dla kobiet i mężczyzn, brak czasu na lekcje w przypadku matek w wielodzietnych rodzinach) oraz z braku nauczycieli języka polskiego o odpowiednich kompetencjach”. Istotnymi barierami dla integracji cudzoziemców są także trudności w znalezieniu pracy – złożone procedury uznawania ich kwalifikacji – i mieszkania. Taka sytuacja nie sprzyja integracji z polskim społeczeństwem. Jest to efektem tego, zwracają uwagę autorzy raportu, że niewystarczający jest zakres wsparcia instytucjonalnego dla uchodźców, brak wykwalifikowanych kadr przygotowanych do pracy z obcokrajowcami, mających świadomość odmienności ich potrzeb.

Mimo, że niewiele osób zetknęło się z uchodźcami, społeczeństwo kreuje ich wizerunek na podstawie stereotypów przedstawianych w mediach. „Spadło także znacznie poparcie dla udzielania pomocy osobom poszukującym azylu, a uchodźca stał się dla przeciętnego Polaka przede wszystkim przedstawicielem «społeczności podejrzanej» wywołującym poczucie zagrożenia, a w mniejszym stopniu osobą zasługującą na współczucie i wsparcie”. Badania wskazują, że istotny jest także czynnik religijny – uchodźca to wyznawca islamu i potencjalny terrorysta.

Autorzy raportu rekomendują „urealnienie obrazu sytuacji odnośnie do napływu i integracji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w debacie publicznej i medialnej”. Mniej subiektywnej, nacechowanej emocjami oceny, więcej realizmu i obiektywizmu. Postulują m.in. zwiększenie efektywności Indywidualnych Programów Integracji i dopasowanie ich do potrzeb cudzoziemców.

„Na koniec – czytamy w raporcie – można pokusić się o przewrotne stwierdzenie, że ustalenia poczynione w tym opracowaniu wskazują, że Polska nie jest krajem dobrze przygotowanym na przyjęcie dużej liczby uchodźców. Trudno się jednak zgodzić z tym, że ograniczenie ich napływu to jedyna słuszna droga. Zwłaszcza jeżeli dokonuje się to z wykorzystaniem praktyk łamiących prawo międzynarodowe uniemożliwiających wjazd do naszego kraju osób, które chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Tymczasem obecne propozycje nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP idą jeszcze dalej. (…). Rzetelnej debaty i działań związanych z zapewnieniem większej efektywności systemu uchodźczego, a także zaprzestania praktyk łamania prawa międzynarodowego nie da się zatem uniknąć, jeżeli Polska ma pozostać jednym z krajów Wspólnoty Europejskiej oraz stroną Konwencji Genewskiej w jej obecnym kształcie”.

Jk

(źródło: PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie