Sprawy nauki

Uchwała RMN w sprawie ewaluacji szkół doktorskich

Opublikowano: 2020-01-13

forum akademickie

Ewaluacji szkół doktorskich dotyczy pierwsza w nowym roku uchwała Rady Młodych Naukowców. Przedstawiono w niej rekomendacje w zakresie rozszerzenia i uszczegółowienia kryteriów ewaluacji, które zostaną określone w projektowanym rozporządzeniu.

„Ewaluacja szkół doktorskich musi stanowić systemowe rozwiązanie wykluczające niskiej jakości szkoły doktorskie z polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz stymulujące wszystkie podmioty do projakościowych zmian w szkołach doktorskich. Powinna być ona niezbędnym narzędziem w tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju kompetencji badawczych oraz innych kompetencji odpowiadających 8 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji wśród kształconych doktorantów” – napisano w uchwale.

Doceniając znaczny stopień autonomii jednostek naukowych w zakresie kształcenia doktorantów, Rada postuluje jawność oceny dokonanej w drodze ewaluacji oraz rozszerzenie i uszczegółowienie jej kryteriów. Młodzi naukowcy rekomendują m.in. zapewnienie kształcącym się w szkołach doktorskich zajęć dydaktycznych przeznaczonych wyłącznie dla tych szkół bez łączenia ich z kształceniem studentów; wyłączenie potencjalnego opiekuna naukowego kandydata na doktoranta z postępowania rekrutacyjnego; obowiązek przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego oraz wprowadzenie mechanizmów zachęcających doktorantów do mobilności naukowej.

Ponadto, z uwagi na zróżnicowaną strukturę szkół oraz wielości  reprezentowanych w nich obszarów naukowych RMN proponuje, by liczba dyscyplin była skorelowana z wielkością zespołu eksperckiego powoływanego do przeprowadzenia ewaluacji oraz zakresem jego kompetencji. Eksperci ci, jak wskazuje uchwała, powinni być wybierani w oparciu nie tylko o dorobek naukowy, ale także doświadczenie w kształceniu doktorantów i zarządzaniu tym procesem, a także udokumentowaną dotychczasową międzynarodową mobilność naukową w wiodących ośrodkach naukowych. Kolejny postulat dotyczy tego, aby podczas wizytacji ekspertów KEN w szkole doktorskiej obowiązkowo odbywało się spotkanie zespołu eksperckiego z doktorantami kształcącymi się w szkole doktorskiej.

MK

Uchwała Rady Młodych Naukowców


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie