Sprawy nauki

Uchwała RMN w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

Opublikowano: 2019-05-24

forum akademickie

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu osób będących na początku swojej naukowej kariery. Zwraca w niej uwagę na potrzebę przeprowadzania rzetelnych konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich.  

Karta dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców – jak piszą jej autorzy – stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie potrzeb młodych polskich naukowców w zakresie usprawniania procedur rekrutacji na stanowiska akademickie oraz wskazuje konkretne obszary, które wymagają zmian. Jej powstanie poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje ze środowiskiem młodych uczonych w Polsce. W ogólnych rekomendacjach dotyczących zatrudniania pracowników naukowych wskazuje się, aby uczelnia precyzyjnie określała katalog stanowisk, na które prowadzi rekrutację, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na stanowisku finansowanym ze środków budżetowych mieli zapewnioną niezależność prowadzenia badań naukowych lub działalności artystycznej, a na stanowisku asystenta nie zatrudniano osób ze stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego. Ponadto zarekomendowano, przy zatrudnianiu na stanowisko asystenta, określanie zakresu wymagań i obowiązków w sposób adekwatny do stanowiska, nie rozszerzając ich katalogu o wymagania i obowiązki właściwe stanowisku adiunkta. W Karcie podniesiono również kwestie treści zawartych w ogłoszeniach o pracę, a także sposobu wyboru kandydatów.

W przyjętej uchwale, będącej apelem do organów państwowych o rozważenie wprowadzenia rozwiązań Karty, które ograniczyłyby przypadki nierzetelności postępowań konkursowych, Rada Młodych Naukowców sugeruje, że „w polskim systemie nauki nie powinny być wprowadzane rozwiązania przewidujące eliminację absolwentów uczelni z postępowań rekrutacyjnych na stanowiska nauczycieli akademickich”. Dodano przy tym, że obowiązujące obecnie zasady organizacji konkursów na te stanowiska nie zapewniają należytej ochrony kandydatom „zewnętrznym”, wywodzącym się z innych uczelni niż uczelnia organizująca konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego. Mając na względzie finansowanie tych stanowisk ze środków publicznych, Rada wyraziła dezaprobatę dla pozornych konkursów organizowanych jedynie w celu spełnienia wymogu konkursowej formy wyłonienia kandydata.

MK

Uchwała RMN w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

Karta dobrych praktyk


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie