Szkoły wyższe

UJ powołał skład pierwszej rady uczelni

Opublikowano: 2019-01-30

forum akademickie
Źródło: www.uj.edu.pl

Siedem osób, w tym trzy spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego, weszło w skład powołanej 30 stycznia pierwszej rady uczelni. Jej kadencja potrwa do końca przyszłego roku.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Senat UJ musiał powołać pierwszą radę uczelni do końca czerwca br. W środę jego członkowie w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów wybrali 6 członków rady. Troje z nich wywodzi się ze społeczności akademickiej UJ:

  • prof. Grażyna Stochel – w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Chemii, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komisji ds. Nagród i Wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komitetu Chemii PAN);
  • dr hab. Dorota Szumska – prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Filologicznego, kierownik Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego, zasiada w Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej, Stałej Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, przewodnicząca Zespołu ds. Odbiurokratyzowania Procedur w UJ;
  • prof. Jerzy Wordliczek (od kilkudziesięciu lat związany z Wydziałem Lekarskim UJ CM, kieruje Kliniką Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM oraz Klinicznym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pełnomocnik rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum, przewodniczący Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Pozostałe trzy osoby nie są związane z najstarszą polską Alma Mater. Są to:

  • dr Mikołaj Budzanowski – absolwent UJ; doświadczony menedżer; były doradca w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego, były dyrektor w Ministerstwie Skarbu Państwa sprawujący nadzór nad spółkami strategicznymi w sektorze ropy naftowej i gazu; od 2013 roku wiceprezes ds. innowacji Grupy Kapitałowej Boryszew – największej w Polsce spółki działającej w obszarach przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego i metali nieżelaznych;
  • prof. Jacek Purchla – przez niemal 30 lat zatrudniony w UJ, były kierownik Zakładu Studiów Miejskich i Katedry Dziedzictwa Europejskiego; od 1991 roku związany z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie jako jego założyciel i dyrektor do 2017 roku; były przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO; posiada wszechstronne doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych i zarządczych na uczelniach oraz w krajowych i zagranicznych gremiach;
  • dr Zbigniew Inglot –absolwent UJ, przez wiele lat prowadził badania naukowe w Instytucie Fizyki UJ, a następnie na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze; aktualnie jako prezes Zarządu Inglot Sp. z o.o. – jednego z wiodących producentów kosmetyków na świecie – wspiera spółkę w rozwoju międzynarodowym i nadzoruje jej finanse.

Siódmym członkiem rady został – zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki – przedstawiciel studentów, w tym wypadku przewodniczący Samorządu Studentów UJ Jakub Bakonyi.

Kwestię zgłaszania kandydatów do pierwszej rady regulowała specjalna uchwała. Mogli ich zgłaszać rektor UJ lub co najmniej 7 członków Senatu UJ. Osoby zasiadające w tym gremium muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe – z wyjątkiem przewodniczącego Samorządu Studentów UJ, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i w chwili rozpoczęcia kadencji muszą być poniżej 67 roku życia. Dodatkowo członkowie rady nie mogli pracować w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990 lub z nimi współpracować. Ustawa wyklucza też zasiadanie w radzie osób, które pełnią funkcję organu na Uniwersytecie Jagiellońskim lub w innej uczelni.

Rada uczelni rozpocznie swoją działalność zaraz po jej powołaniu. Nowy organ będzie musiał przede wszystkim przedstawić Senatowi UJ kandydata na przewodniczącego i uchwalić swój regulamin. Zadania pierwszej rady będą ograniczone. 7-osobowy zespół zaopiniuje projekt nowego Statutu UJ, wskaże kandydatów na rektora, którego wybór nastąpi w 2020 roku oraz wyrazi zgodę na zbycie lub obciążenie niektórych składników majątku trwałego UJ.

Łukasz Wspaniały


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie