Szkoły wyższe

UMCS – nowe kierunki studiów

Opublikowano: 2017-03-27

forum akademickie

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w UMCS uruchomiona zostanie w kwietniu, a już teraz uczelnia prezentuje nowe kierunki studiów I i II stopnia, które zagoszczą w jej ofercie edukacyjnej.

Technologie cyfrowe w animacji kultury

Studia stacjonarne II stopnia (4 semestry) prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnych instytucjach kultury wykorzystujących techniki multimedialne; w nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT, takich jak medialaby, portale internetowe i różne serwisy sieciowe zajmujące się problematyką kulturalną, inkubatory przedsiębiorczości oraz instytucje digitalizujące dziedzictwo kulturowo-historyczne Polski i Europy.

Program studiów zakłada wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające im aktywne uczestnictwo oraz pracę animacyjną w zakresie kultury i edukacji. Oferta poszerzona jest też o kształtowanie umiejętności związanych z sieciowymi kanałami komunikacji oraz nowoczesnymi formami zarządzania wiedzą i działalnością kulturalną.

Program kształcenia skupia się na 9 modułach tematycznych: Grafika komputerowa w praktykach kulturowych, Animacje komputerowe w działaniach kulturalnych (także w cyberprzestrzeni), Wizualizacja zjawisk kulturowych, Techniki wideo w tworzeniu treści kulturalnych dla Internetu, Tworzenie tekstów elektronicznych dla portali internetowych poświęconych kulturze, Film i nowe media w kulturze, Cyfrowe narzędzia badania kultury, Wybrane aspekty dziejów kultury  i sztuki, Zarządzanie i design w kulturze.

Studia „Technologie cyfrowe w animacji kultury” są unikatowe w skali ogólnopolskiej, gdyż stanowią jedyną tego typu propozycję w kraju – żaden inny uniwersytet czy uczelnia niepubliczna nie prowadzi studiów poświęconych stosowaniu narzędzi cyfrowych w animowaniu i badaniu zjawisk kulturowych.

Produkcja medialna

Studia stacjonarne II stopnia (4 semestry) prowadzone na Wydziale Politologii UMCS. W ramach kierunku będą utworzone 3 specjalności: produkcja w branży gier, produkcja wydarzenia multimedialnego, realizacja filmowo-telewizyjna.

Na rynku pracy jest zapotrzebowanie na kompetencje w zakresie kreowania i zarządzania szeroko pojętymi mediami, które będzie można nabyć w ramach realizacji programu kształcenia na kierunku „Produkcja medialna”.

Kierunek ma rozwijać zarówno wiedzę i kompetencje związane z upowszechnianiem i tworzeniem kultury, jak i nowoczesnymi mediami. Studia mają także na celu przekazanie absolwentom fundamentów krytycznej wiedzy obejmującej głównie dyscypliny naukowe z zakresu nauk społecznych oraz kreatywnych prospołecznych postaw i umiejętności. Koncepcja programu studiów była konsultowana z wieloma specjalistami zewnętrznymi (m.in. montażystami, operatorem i producentem filmowym, producentem gier komputerowych, reżyserem filmów animowanych i autorem animacji komputerowych),  przedstawicielami instytucji publicznych oraz reprezentantami nadawców medialnych. Studenci kierunku będą odbywać praktyki zawodowe w firmach i instytucjach publicznych, u producentów i podmiotów medialnych.

Studia wschodnie

Studia stacjonarne I stopnia (6 semestrów) prowadzone na Wydziale Politologii UMCS. Specjalności w ramach kierunku: Wschodnioeuropejska i Euroazjatycka.

Zaproponowany program na kierunku „Studia wschodnie” odpowiada założeniom Area Studies oraz Regional Studies. Koncepcja programowa powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe i społeczne, związane z rozwojem studiów regionalnych nad obszarem poradzieckim. Wiodącymi dyscyplinami dla kierunku będą nauki o polityce, a także nauki o bezpieczeństwie i nauki o polityce publicznej.

Pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych stwarza perspektywy zatrudnienia w sektorze publicznym i niepublicznym wymagającym kompetencji wschodnich. Absolwenci będą sprawnie poruszać się w obrębie wiedzy teoretycznej z ww. dziedzin, a przede wszystkim będą potrafili osadzać ją w kontekście procesów politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych zachodzących w państwach intensywnie zmieniającego się obszaru poradzieckiego. Studia przygotują absolwentów do realizacji zadań z zakresu problematyki i procesów zachodzących w państwach wschodniosłowiańskich, bałtyckich, kaukaskich i środkowoazjatyckich.

Matematyka w finansach

Studia I stopnia stacjonarne (6 semestrów) prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Specjalności w ramach kierunku studiów: Matematyka ubezpieczeniowa, Metody statystyczne w finansach.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki, pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia.

Dużo zajęć będzie prowadzonych w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi oraz pakietami matematycznymi i statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, w szczególności w instytucjach ekonomicznych i finansowych.

Z uwagi na złożoność problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, także przedmioty dotyczące zagadnień prawnych i ekonomicznych. W szczególności wśród nich znajdują się przedmioty zajmujące się analizą strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów w ich społecznych, finansowych i ekonomicznych kontekstach.

Matematyka w finansach

Studia II stopnia stacjonarne (4 semestry) prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Specjalności w ramach kierunku studiów: statystyczna, aktuarialna.

Program studiów obejmuje zaawansowane składniki wiedzy matematycznej i ekonomicznej wykorzystywanej w szeroko rozumianej matematyce finansowej, obsługę oprogramowania statystycznego i finansowego, gospodarowanie zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi; pogłębienie wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Z uwagi na złożoność problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera także przedmioty pogłębiające wiedzę prawną i ekonomiczną. W szczególności znajdują się w nim zaawansowane przedmioty zajmujące się analizą, kształtowaniem strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów i systemów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów i ich społecznych, finansowych i ekonomicznych oddziaływań.

Studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi oraz z pakietami matematycznymi i statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, a w szczególności w zastosowaniach instytucji ekonomicznych i finansowych.

Program studiów II stopnia umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych (z pogłębioną wiedzą z ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki, prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie