Instytuty naukowe

W Lublinie powstanie Instytut Europy Środkowej

Opublikowano: 2018-11-09

forum akademickie

Ustawę powołującą Instytut Europy Środkowej przyjął w piątek, 9 listopada, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa placówka mieścić się będzie w Lublinie, a nadzór nad nią będzie sprawował premier.

Za przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów, przeciw było 187, a 4 wstrzymało się od głosu. Instytut Europy Środkowej utworzony zostanie na bazie likwidowanego Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, który także ma swoją siedzibę w Lublinie. W uzasadnieniu projektu napisano, że „przeszkodą w pełnym rozwinięciu potencjału IEŚW był brak stabilnych i wystarczających fundamentów finansowych”.

IEŚW od ośmiu lat był instytutem badawczym, wcześniej – od momentu powstania w 2001 roku – funkcjonował jako jednostka badawczo-rozwojowa. Według założeń ustawy, nowy instytut ma być państwową osobą prawną. Poszerzy to, zdaniem wnioskodawców, autonomię merytoryczną instytutu i pozwoli zespołowi badawczemu na pełniejsze angażowanie się w sprawy międzynarodowe. „Chodzi głównie o szeroko rozumianą problematykę geopolityczną, społeczną i gospodarczą” – można przeczytać w uzasadnieniu.

Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Paweł Szrot, przywołał w trakcie sejmowej debaty dwie inne instytucje naukowo-badawcze, pozostające już pod nadzorem premiera: Ośrodek Studiów Wschodnich i Instytut Zachodni. „Aby zamknąć system i objąć nim kraje bezpośredniego otoczenia Polski przekształcamy Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Instytut Europy Środkowej” – powiedział.

Dodał jednocześnie, że nowa instytucja będzie dysponować o wiele większym budżetem niż jej poprzedniczka. W 2017 roku IEŚW po stronie przychodów miał ok. 1,3 mln zł, podczas gdy górny limit wydatków na 2019 rok jest wskazany na kwotę 4 mln zł i są to środki już zarezerwowane w projekcie ustawy budżetowej. Przychodami Instytutu mają być m.in. dotacje z budżetu państwa (na realizację zadań i pokrycie bieżących kosztów działalności), środki pochodzące z funduszy unijnych oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i innej. P. Szrot zaznaczył, że optymalne byłoby zwiększenie „stanu osobowego” instytutu do 40 osób.

Do zadań IEŚ będzie należało m.in. prowadzenie działalności analitycznej wspierającej działania polityczne na rzecz budowania współpracy z państwami Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej oraz współpraca z z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, zwłaszcza w państwach tego regionu. Instytut ma się też zajmować m.in. tematyką Trójmorza, czyli jednym ze strategicznych projektów polskiego rządu w zakresie polityki zagranicznej. Projekt ustawy zakłada też prowadzenie przez IEŚ badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, zwłaszcza dotyczących stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, planowanych projektów współpracy międzynarodowej i transgranicznej w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej, oraz przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów związanych z tymi zagadnieniami. Instytut ma też promować poza granicami naszego kraju polską myśl społeczną dotyczącą stosunków oraz współpracy międzynarodowej, polityki zagranicznej i historycznej. IEŚ ma przekazywać organom władzy publicznej analizy, ekspertyzy oraz ich wyniki, a także gromadzić specjalistyczny księgozbiór i dokumentację naukową, jak również organizować szkolenia czy konferencje na temat prowadzonej problematyki badawczej.

Ustawą o powołaniu Instytutu Europy Środkowej zajmie się teraz Senat.

MK

(Źródło: Nauka w Polsce)

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie