Szkoły wyższe

Własny Fundusz Stypendialny UMCS

Opublikowano: 2017-06-12

forum akademickie

W roku akademickim 2016/2017 na UMCS został utworzony Własny Fundusz Stypendialny – jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendium można było otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne, tzw. działalność społeczną. Zainteresowanie pierwszą edycją było ogromne: w ramach tegorocznej puli aplikowało aż 260 osób, spośród których nagrodzono 35 najlepszych studentów UMCS. Otrzymali oni jednorazowe dofinansowanie w kwocie 2770 zł.

Idea będzie kontynuowana – jeszcze w tym roku, różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów, w tym cudzoziemców realizujących kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia, będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie.

Nowością jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na I roku studiów w UMCS i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole.

Mowa m.in. o studentach I roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:

– uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów
w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0;

– zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia będą  przyznawane oddzielnie dla studentów I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący w Uczelni Fundusz pomoże więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżni najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podniesie jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych na uniwersytecie, zwiększy aktywność naukową, artystyczną i sportową młodzieży oraz zapewni wsparcie studentom cudzoziemcom realizującym kształcenie na UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Planowana kwota stypendium wzrośnie maksymalnie do 4000 zł i będzie wypłacana w dwóch transzach. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie