Szkoły wyższe

Wybrano rektora PSW w Białej Podlaskiej

Opublikowano: 2020-06-16

forum akademickie
Źródło: www.pwsbp.pl

Prof. Jerzy Nitychoruk pozostanie na stanowisku rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i będzie kierował uczelnią przez najbliższe cztery lata. Był jedynym kandydatem do pełnienia tej funkcji.

Wybory w PSW odbyły się we wtorek 16 czerwca. Startujący w nich prof. Jerzy Nitychoruk stoi na czele Państwowej Szkoły Wyższej od czerwca ubiegłego roku. Wygrał wówczas wybory uzupełniające, które zarządzono po śmierci dotychczasowego rektora prof. Józefa Bergiera. O fotel rektora ubiegało się wtedy dwóch kandydatów. W wyborach na kadencję 2020–2024 był już tylko jeden.

Prof. dr hab. Jery Nitychoruk z PSW w Białej Podlaskiej związany jest od 2013 roku. Przed tym nim został rektorem pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. Wcześniej, od 1984 roku, był zatrudniony w Zakładzie Geologii Czwartorzędu (późniejszy Zakład Geologii Klimatycznej) w Instytucie Geologii Podstawowej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk o Ziemi uzyskał w roku 1993, habilitację w zakresie geologii w 2001 roku, a nominację profesorską – w roku 2012. W swoim dorobku ma 305 publikacji, w tym 27 znajduje się na liście Web of Science, a 56 w bazie Scopus. Zrealizował także 46 grantów badawczych MNiSW oraz 38 – NCN.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów stokowych i glacjalnych w Tatrach i na Spitsbergenie; sytuacji geomorfologiczno-geologicznej stanowisk archeologicznych centralnej, wschodniej i północnej Polski; próby określenia rangi i zasięgu zlodowaceń środkowopolskich we wschodniej Polsce; datowania kosmogenicznego izotopem chloru osadów glacjalnych na Niżu Polskim i w Tatrach; wykorzystania oznaczeń stałych izotopów tlenu i węgla do badań paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych osadów interglacjału augustowskiego, mazowieckiego, eemskiego i holocenu; rekonstrukcji zmian klimatu w interglacjałach i ich stratygrafia w nawiązaniu do krzywych izotopowych tlenu w rdzeniach głębokomorskich; badania osadnictwa w Egipcie, Chorwacji, Polsce w nawiązaniu do zmian klimatycznych; określania zasięgów lądolodów środkowopolskich w Polsce i na Białorusi; badań geoarcheologicznych obiektów w kontekście ich związków z geologią i geomorfologią.

Prof. Nitychoruk jest drugim rektorem PSW w Białej Podlaskiej. Uczelnia powstała w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3 tys. studentów na 18 kierunkach i 43 specjalnościach studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie