Nagrody

Wyróżnienie dla bydgoskiej badaczki

Opublikowano: 2020-05-22

forum akademickie
Źródło: www.ukw.edu.pl

Prof. Helena Ostrowicka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego otrzymała Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Przyznano ją za całokształt pracy naukowej i organizacyjnej oraz za działalność naukową w zakresie badań nad dyskursem edukacyjnym i polityką wobec szkolnictwa wyższego.

Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW, kieruje Katedrą Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem na Wydziale Pedagogiki. Jej zainteresowania naukowe lokują się na pograniczu pedagogiki, metodologii i filozofii, zwłaszcza nurtu poststrukturalnego, a także na pograniczu pedagogiki i socjologii oraz socjologii młodzieży.

Publikuje w renomowanych wydawnictwach zagranicznych i krajowych. W ostatnich dwóch latach opublikowała 10 tekstów, w tym 3 monografie oraz 2 artykuły w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej i 5 publikacji naukowych. Jej dorobek publikacyjny w latach 2018–2019 w ocenie punktowej według bazy Expertus wynosi 470,4 pkt.

W 2019 roku sfinalizowała 4-letni projekt Narodowego Centrum Nauki pt. „Urządzanie Uniwersytetu – dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce”. Badania miały charakter interdyscyplinarny – łączyły teorie dyskursu, wiedzy i władzy z analizą zmian zarówno w edukacji akademickiej, jak i w samej idei uniwersytetu. Tytułowa kategoria „urządzania” („gouvernementalité” tłumaczone również jako „rządomyślność”) odsyła do prac francuskiego filozofa, Michela Foucaulta. Określa ona perspektywę analityczno-krytyczną wobec analizowanych w trzech kontekstach (medialnym, naukowym i rządowym) dyskursów wiedzy i władzy. Badacze skoncentrowali swoją uwagę na procesie tworzenia – w tym wielogłosowym i heterogenicznym dyskursie – tożsamości uniwersytetu, która w dobie podważania jego etosu, wydarzeń interpretowanych w kategoriach „punktów krańcowych” i kryzysowych dla rozwoju nauki w Polsce, wydaje się niezwykle ważnym społecznie kryterium odbioru.

Przez ostatnie dwa lata była ekspertką w zakresie badań jakościowych w projekcie dofinansowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest członkinią Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodniczy Komitetowi Naukowemu cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Krytycznie z Foucaultem. Anarcheologia edukacji i przestrzeni publicznej”. Jest organizatorką cyklicznych spotkań naukowych pn. „Spotkania z metodologią”.

O przyznanie Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy wnioskuje Kapituła Nagród i Stypendiów Naukowych. Nominacja prof. Ostrowickiej jako pracownika Wydziału Pedagogiki jest pierwszym takim wyróżnieniem rektora UKW, jakiego udzielił reprezentantowi nauk humanistycznych i społecznych.

MK, źródło: UKW

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie