Konferencje

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Opublikowano: 2019-09-10

forum akademickie

Mity z faktami naukowymi zderzą ze sobą uczestnicy XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu. Tematami wiodącymi wrześniowego spotkania będą imigracja i ochrona środowiska.

W trakcie tzw. kryzysu uchodźczego temat potencjalnego relokowania do Polski osób ubiegających się o status uchodźcy w Grecji i we Włoszech został spolityzowany, a imigracja do Polski skonstruowana jako problem społeczny. Kwestią, która niemal z dnia na dzień stała się obiektem zainteresowania przeciętnego zjadacza chleba, dużo wcześniej zajmowali się przedstawiciele nauk społecznych, i to właśnie oni odpowiedzą we Wrocławiu na pytania: na ile polityka imigracyjna oparta jest na dowodach naukowych, a na ile odpowiada na rozpowszechnione obawy i społeczne mity?, jaka koncepcja uczestnictwa imigrantów w życiu społecznym brana jest pod uwagę?, czy polityka wobec imigrantów prowadzi do integracji społecznej czy odwrotnie – do wykluczenia?

– Chociaż Polska od ponad 28 lat przyjmuje uchodźców w ramach systemu ochrony międzynarodowej utworzonego po ratyfikowaniu konwencji genewskiej, tematyka ta nie była przedmiotem dyskursu publicznego aż do 2015 roku. Wówczas zaczęły pojawiać się przekazy konstruujące negatywne postawy wobec obcych i uchodźców w szczególności. Pomimo tego, że wkrótce pojawiło się też wiele inicjatyw łagodzących te przekazy, nadal niewiele uwagi poświęcano rzeczywistej sytuacji uchodźców przebywających w Polsce – mówi Karolina Łukasiewicz z New York University, autorka jednej z prezentacji w ramach sesji „Polska jako kraj imigracji”.

– W ostatnich pięciu latach istotnie zwiększył się napływ do Polski migrantów z Ukrainy, ale też zmienił się skład społeczny, wiek oraz tereny, z których przyjeżdżają do Polski. Wraz z migracją zmieniają się stare stereotypy lub pojawiają się nowe dotyczące zarówno wyobrażeń o Ukraińcach, jak i rynku pracy, mówiące np. że Ukraińcy zabierają Polakom pracę lub powstrzymują wzrost wynagrodzeń – mówi kolejna z panelistek, Myroslava Keryk z Fundacji „Nasz Wybór”.

Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego w swojej prelekcji zwróci uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię.

– W historii Polski tak duży napływ cudzoziemców w bardzo krótkim czasie odbywa się po raz pierwszy. Należy jednak wskazać, że odbywa się bez jasno zdefiniowanej polityki imigracyjnej. Polska od 2016 roku, kiedy to rząd Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował z dokumentu przygotowanego przez koalicję PO-PSL, nie ma żadnego oficjalnego dokumentu, w którym znalazłyby się założenia czy wytyczne dla polityki imigracyjnej. Można zatem stwierdzić, że w obszarze migracji w Polsce panuje chaos. Ale przecież tak nie jest. Może zatem brak dokumentu konstytuującego politykę migracyjną jest elementem wyrachowania? Wskazywałoby na to z jednej strony nieustępliwe stanowisko odnoszące się do udzielania schronienia uchodźcom, ale z drugiej otwarcie szeroko drzwi na migracje ekonomiczną.

Drugą istotną i bardzo aktualną kwestią, jaką zajmą się uczestnicy XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu, będzie środowisko. Zmiany klimatu, zagrożenia i katastrofy ekologiczne coraz silniej zmieniają życie społeczne i w ciemnych barwach rysują przyszłość ludzi na Ziemi. Jak zauważają organizatorzy Zjazdu, dotychczasowe sposoby działania nie są w stanie tymże zagrożeniom się przeciwstawić. Mechanizmy polityczne raczej blokują, niż wspomagają, rozwiązywanie zaistniałych problemów. Sprzyja to poczuciu bezradności oraz irracjonalnym reakcjom obserwowalnym na poziomie indywidualnym i zbiorowym, takim jak zaprzeczanie istnieniu problemu, wzrost atrakcyjności ideologii populistycznych, zwracanie się w stronę nienaukowych źródeł wiedzy, rozpowszechnianie się egoistycznych postaw dbania jedynie o własne bezpieczeństwo, definiowanie problemu w skali prywatnej i szukanie rozwiązań na tym tylko poziomie.

– Ignorancja z wyboru i świadome, kierowane interesem, zaprzeczanie wiedzy jest stosunkowo nowym zjawiskiem społecznym, które powinno zostać rozpoznane i wyjaśnione – zauważają organizatorzy. – Chcemy zadać pytanie na gruncie wiedzy socjologicznej: co i jak możemy z tym zrobić? W jakich warunkach wyzwania środowiskowe mogą stać się mechanizmem społecznych innowacji, mobilizacji i zaangażowania? Kiedy działania społeczne mogą stać się skuteczne w odpowiednim czasie i skali? Jak można je przyspieszyć i wzmocnić?

Dlatego właśnie w programie sesji „Socjologia wobec wyzwań środowiskowych. Czy możliwa jest zmiana” znajdą się takie prezentacje, jak „Problem ignorancji a możliwości w perspektywie socjologii środowiskowej” (Adriana Mica z Uniwersytetu Warszawskiego) czy „Wiedza jako oręż w konfliktach przyrodniczych. Koalicje epistemiczne i koalicje przekonań w sporach o ochronę przyrody w Polsce” (Krzysztof Niedziałkowski z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie).

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny rozpocznie się 11 września i potrwa cztery dni. Spotkanie organizowane przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się pod hasłem: „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”. Motyw przewodni tegorocznej edycji imprezy umożliwia czynny udział przedstawicielom wszystkich subdyscyplin socjologicznych i nauk pokrewnych, pozwala  też przyjąć nowe spojrzenie na integrację i konflikty, na kapitały i wartości, na różne oblicza wielokulturowości i konsekwencje współczesnych migracji, na boje o ład społeczny i style życia, na tożsamość i stan polskiej socjologii, na rolę socjologów we współczesnym świecie, na stare i nowe problemy społeczne, na uchylanie bądź stanowienie rozmaitych granic, w końcu – na złożoności całego współczesnego świata.

Wydarzenie, w którym uczestniczyć będą badacze z kraju i z zagranicy, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Więcej informacji – w tym szczegółowy program Zjazdu oraz formularze rejestracyjne – można znaleźć na oficjalnej stronie XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

Michał Raińczuk, źródło: UWr

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie