Sprawy nauki

Zabawa w chowanego, czyli o umarzaniu postępowań habilitacyjnych

Opublikowano: 13.04.2017

forum akademickie

Dzieci lubią bawić się w chowanego. Jedno się chowa, a drugie stara się je znaleźć. To pierwsze pojawia się w różnych miejscach, po czym znika. Widzę analogię pomiędzy tą dziecięcą zabawą a umarzaniem postępowań habilitacyjnych. Habilitanci składają wniosek, po czym go wycofują, gdy sprawy idą w złym kierunku – oto przykłady: http://www.weny.pwr.wroc.pl/1492944,51.dhtml. I nie ma przeszkód, aby złożyli wniosek po raz drugi, w dowolnym miejscu, bez zbędnej zwłoki.

Od pewnego czasu docierają do nas coraz liczniejsze sygnały o umorzeniu postępowań habilitacyjnych na różnych ich etapach. Habilitanci powołują się na art. 105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi, że:

1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

Z zapisu w §2 korzystają niedoszli pracownicy samodzielni, na ogół po tym, gdy wpływają dwie negatywne recenzje. Nie zawsze podejmują te decyzje samodzielnie. Zdarza się również, że wniosek o umorzenie składany jest po posiedzeniu komisji habilitacyjnej, a teoretycznie może się zdarzyć, że habilitant przyniesie wniosek na posiedzenie Rady Wydziału i dziekan uzupełni porządek jej obrad o stosowny punkt. Kluczem do rozwikłania dylematu: umarzać czy nie umarzać jest ustalenie, czy postępowanie jest, czy nie jest sprzeczne z interesem społecznym .W interpretacjach prawnych czytamy, że uwzględnienie interesu społecznego oznacza wzięcie pod uwagę tego, na jakim etapie jest postępowanie, czy poniesiono związane z tym koszty, a także, czy intencją wnioskodawcy jest zamiar obchodzenia przepisów. Dodalibyśmy do tego pytanie, czy wniosek mieści się w granicach przyzwoitości, tj. zgodności z normami i obyczajami akademickimi.

Z artykułu zamieszczonego w „Forum Akademickim” wynika, że skala problemu jest znaczna https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2016/07-08/umorzenie-postepowania-habilitacyjnego/. 120 umorzonych postępowań rocznie w relacji do ok. 1600 nadanych stopni doktora habilitowanego w 2015 r. oznacza, że wniosek taki wpływa w 7% postępowań. Brakuje natomiast informacji, ile postępowań kończy się odmową nadania stopnia. Można przypuszczać, że niebawem takich postępowań w ogóle nie będzie, gdyż wynik będzie albo pozytywny, albo postępowanie zostanie umorzone.

Czy można temu jakoś zaradzić? W obecnej sytuacji prawnej nie, chyba że Rady Wydziałów będą jednak odmawiały umorzenia wniosku osobie zainteresowanej. W przywołanym artykule z FA wspomniano jednak, że w 80% przypadków wydziałowe organy kolegialne umarzały postępowanie. Zasada Pareto i tu ma zatem zastosowanie. Pytanie, czy 80% ma rację, czy może środowisko i jego przedstawiciele zasiadający w organach kolegialnych kierują się zasadą: skoro habilitant sobie tego życzy, nie wypada się z jego życzeniem nie godzić? A interes społeczny jest pojęciem rozmytym, można je różnie interpretować, a poza tym, czy warto się nad tym zastanawiać? Skoro habilitant chce się wycofać, trzeba mu to umożliwić i dać szansę na pojawienie się ponownie w roli habilitanta w tym samym lub w innym miejscu.

Jeśli postępowanie habilitacyjne i inne procedury kwalifikacyjne służące ocenie jakości naukowej są regulowane nie tylko przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także związane z tym rozporządzenia, lecz również przez Kodeks Postępowania Administracyjnego i to w bardzo ważnej kwestii, jaką jest możliwość umarzania procedur kwalifikacyjnych, to może na tablicach informacyjnych uczelni ten fakt również uwzględnić. Jest: Uniwersytet Jagielloński. Byłoby: Uniwersytet Jagielloński – organ administracji publicznej. Bardzo smutna rzeczywistość…

P.S. Zdarza się, że habilitanci w sytuacji, gdy ich wniosek o umorzenie postępowania zostanie odrzucony przez Radę Wydziału, kierują sprawę do sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z takich przypadków zajął jasne stanowisko, odrzucając skargę kasacyjną na odmowę umorzenia postępowania  http://www.orzeczenia-nsa.pl/I-OSK-1275-15.html.

Źródło: Obywatele Nauki


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie