Badania

Zimne reakcje chemiczne jonów molekularnych z atomami

Opublikowano: 2019-12-19

forum akademickie
Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnie z badaczami z Uniwersytetu w Bazylei, zbadał kontrolowane reakcje chemiczne pomiędzy zimnymi jonami molekularnymi i atomami. Wyniki prac opublikowało czasopismo Nature Communications.

Zimne zderzenia i reakcje chemiczne pomiędzy jonami a neutralnymi atomami stały się w ostatnich latach ważnym tematem badań na pograniczu fizyki i chemii. W opublikowanym artykule polscy i szwajcarscy naukowcy przedstawili połączone teoretyczne i eksperymentalne wyniki badań nad zderzeniami związanymi z przenoszeniem ładunku między jonami molekularnymi azotu i tlenu a atomami Rb w reżimie niskich temperatur. Zaobserwowali oni wyraźnie odmienną kinetykę i dynamikę przenoszenia ładunku dla różnych badanych jonów molekularnych i kanałów reakcji chemicznych. Wyniki eksperymentów zinterpretowano za pomocą obliczeń tak klasycznych, jak i kwantowo-mechanicznych opartych na kwantowej teorii rozpraszania z wykorzystaniem obliczonych potencjałów ab initio dla zaangażowanych stanów wzbudzonych. Analiza teoretyczna, prowadzona przez dr. Tomzę, ujawniła złożoną współzależność między efektami krótko- i dalekozasięgowymi w różnych kanałach reakcji. Wyniki prac opublikowało czasopismo Nature Communications.

Uzyskane wyniki pokazują, że nawet bardzo podobne cząsteczki, takie jak zjonizowane cząsteczki azotu i tlenu, mogą reagować chemicznie w odmienny sposób. Dogłębne zrozumienie różnych mechanizmów reakcji chemicznych w przyszłości pozwoli na ich kontrolę w celu zwiększenia selektywności i wydajności syntezy chemicznej.

Dr Michał Tomza jest chemikiem i fizykiem kwantowym. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbywał międzynarodowe studia doktoranckie w trybie „cotutelle” równocześnie na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Kassel w Niemczech. Pracował naukowo m.in. w Instytucie Fotoniki (ICFO) w Barcelonie w Hiszpanii, Kavli Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara w USA, na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie i na Uniwersytecie w Granadzie w Hiszpanii. Jest zdobywcą licznych nagród i stypendiów, m.in. START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest również laureatem programów Sonata, Opus oraz Uwertura Narodowego Centrum Nauki. W 2016 r. otrzymał grant z programu HOMING, a dwa lata później– z programu FIRST TEAM FNP.

źródło: FNP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie