Sprawy nauki

Zmiany w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli

Opublikowano: 2020-06-12

forum akademickie
Źródło: www.polsca.pan.pl

Dr Tomasz Poprawka objął stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Do 7 lipca trwa konkurs na eksperta tej jednostki.

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli rozpoczęło działalność w marcu 2005 roku, początkowo jako część stacji zagranicznej PAN w Paryżu. Od 1 kwietnia 2006 ma ono status samodzielnej stacji, obok innych zagranicznych stacji naukowych Akademii działających w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie i Kijowie. Biuro PolSCA jest pomocniczą placówką naukową PAN utworzoną na podstawie art. 68 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Jego działalność jest nadzorowana i finansowana przez PAN.

Struktura Biura PolSCA uległa zmianie z początkiem czerwca. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński powierzył funkcję dyrektora dr. Tomaszowi Poprawce. Obowiązki eksperta przejęła z kolei dr Justyna Kramarczyk.

Dr Tomasz Poprawka jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie w obszarze biotechnologii. W latach 2002–2003 uczestniczył w programie Advances Studies in Molecular Biotechnology na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. W 2004 roku rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie w John Innes Centre w Norwich w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu stopnia doktora na University of East Anglia przeniósł się do National Institute of Basic Biology w Okazaki w Japonii w ramach stypendium JSPS. W 2010 roku wrócił do Polski i dołączył do zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, gdzie był zaangażowany w nadzorowanie realizacji programów finansowanych ze środków własnych FNP i programów finansowanych w ramach EFRR (koordynował pracę dwóch zespołów wdrażających projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE na lata 2014–2020). Od listopada 2018 związany z Biurem PolSCA w Brukseli, gdzie jako ekspert zaangażowany był w monitorowanie polityki dotyczącej nauki, badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej.

Z kolei dr Justyna Kramarczyk ukończyła socjologię i administrację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w realizacji i komunikowaniu wyników badań – brała udział w licznych projektach badawczych (m.in. w latach 2015­–2018 była kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki poświęconego zjawisku slow life), których rezultaty prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Jako ekspert Biura PolSCA odpowiada za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji w takich obszarach jak: mobilność naukowa (działania Marie Skłodowskiej-Curie MSCA), szkolnictwo wyższe (Erasmus+, European Universities), nauki społeczne i humanistyczne (SSH), równość płci (GenderEquality), współpraca między nauką a społeczeństwem (np. w zakresie Missions).

W związku z intensywnymi pracami nad nowym europejskim  programem Horyzont Europa Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli uruchomiło rekrutację na stanowisko eksperta. Poszukiwane są osoby zainteresowane polityką UE w zakresie badań i innowacji oraz pragnące pracować w międzynarodowym środowisku na rzecz europejskiej nauki i badań. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 7 lipca.

Biuro PolSCA realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – poprzez wzrost udziału środowisk naukowych związanych z Polską Akademią Nauk w programach ramowych Unii Europejskiej. Cele te są osiągane poprzez szereg możliwych zadań, w tym:

  • monitorowanie polityk UE w zakresie badań i innowacji oraz transfer tej wiedzy do środowiska naukowego w kraju,
  • promocję i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w programie ramowym,
  • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze badań i innowacji,
  • organizację wydarzeń będących forum otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Działania te będą kluczowe w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy, tj. w okresie przygotowania i uruchomienia pierwszych konkursów w ramach kolejnego programu ramowego UE ds. badań i innowacji – Horyzontu Europa.

MK, źródło: www.polsca.pan.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie