Zmieniamy się, a w pierwszym po metamorfozie numerze „Forum Akademickiego”…

Opublikowano: 2019-11-26

forum akademickie

Inżynier-humanista to główny bohater premierowego po odświeżeniu szaty graficznej numeru „Forum Akademickiego”. Zachęcamy do prenumeraty pisma na przyszły rok.

Temat zaanonsowany na okładce pierwszego po metamorfozie wydania rozwijamy w bloku tekstów poświęconych humanizacji kształcenia technicznego:

Prof. Halina Rarot, filozof z Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, przybliża różne formy, jakie może przyjmować ten proces i podkreśla, że studenci politechnik – przyszli inżynierowie – to ludzie o specjalnych uzdolnieniach i idących za nimi preferencjach zawodowych, które staną się podstawą kształtowania się w ich życiu zawodowym dwóch zasadniczych i częściowo podobnych do siebie osobowości zawodowych: realistycznej i konwencjonalnej.

Filozofowie: dr Mateusz Kotowski i prof. Marek Sikora z Politechniki Wrocławskiej dostrzegają, że „wyrabianie u studentów uczelni technicznych kompetencji wykraczających poza ściśle zawodowe, nigdy nie było tak ważne, jak dzisiaj – i to również z uwagi na zapotrzebowanie rynku”. Dodają, że „epoka globalizacji ujawniła wyraźnie mankamenty modelu edukacji technicznej
ukierunkowanego wyłącznie na kształcenie specjalistów w zakresie wąskich dziedzin wiedzy i technologii”.

Z kolei prof. Roman Galar, biocybernetyk z Politechniki Wrocławskiej, nawołuje: „Literatura, głupcze!” i rozwija to hasło: „Studia powinny dawać przygotowanie do zawodu, ale to w zakresie nieprzekraczającym połowy programu zajęć. Reszta powinna służyć kształtowaniu rozgarniętego obywatela. Musi on rozumieć problemy zachodzące w świecie, uwarunkowania wynikające z przeszłości…”.

Ponadto w 11. numerze „Forum Akademickiego” m.in.:

 • rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem zarządu European University Association:

„W gronie rektorów ostatnio dyskutowaliśmy, jak zlikwidować zjawisko drenażu mózgów, czyli odchodzenia najzdolniejszych badaczy do najbogatszych instytucji. Chcemy brain drain zastąpić przez brain circulation, żeby w miejsce wyjeżdżających przyjeżdżali inni naukowcy”; w wywiadzie także o: nowym statucie UW, szkołach doktorskich, sojuszu 4EU+, zagranicznych wyjazdach studentów, federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, wieloletnim programie inwestycyjnym, nauczycielach akademickich i kadrze administracyjnej;

 • koncepcje „swoich” uczelni badawczych prezentują: dr hab. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Stanisław Kistryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Przemysław Wiszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Jarosław Bosy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

Do udziału w konkursie IDUB zakwalifikowano 20 uczelni, które spełniły ustawowe warunki. Pierwsza dziesiątka z listy rankingowej w latach 2020–2026 otrzyma subwencję zwiększoną o 10%. Pozostałe także otrzymają wsparcie finansowe – subwencję zwiększoną o 2%, ale będą ją otrzymywać tylko w latach 2020–25. W prezentowanych w tym numerze koncepcjach można zauważyć różnice zwłaszcza co do priorytetowych obszarów badawczych;

 •  o tym, jak powstawał nowy wykaz czasopism naukowych piszą członkowie Komisji Ewaluacji Nauki: ks. bp prof. Marcin Hintz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prof. Edward Nęcka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Rafał Prostak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. Aleksander Welfe z Uniwersytetu Łódzkiego:

„Czy opublikowany wykaz jest optymalny? Z pewnością nie, ale naszym zdaniem jest znacząco lepszy od poprzednich (lista A, B, C): obszerniejszy, bardziej zrównoważony, nieograniczony do języka angielskiego i niepodporządkowany ślepo wskaźnikowi IF”;

 • o wykazach – zarówno wydawnictw recenzowanych monografii naukowych, jak i czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – także prof. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki:

„Oba będą stanowiły solidny fundament w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej, którego algorytmy są aktualnie rozwijane we współpracy z OPI”;

 •  uwagi po pierwszych wyborach do Rady Doskonałości Naukowej zgłasza prof. Tomasz Szapiro ze Szkoły Głównej Handlowej, przewodniczący komisji wyborczej:

„Niewątpliwie lepiej niż poprzednio zrealizowano ateńską zasadę równości, za to powstały wątpliwości dotyczące zasady reprezentatywności (…) Wybory wskazały też miejsca do korekt w dokumentowaniu osiągnięć naukowych (artykuły vs. tzw. dzieła), gdzie w opozycji stoi precyzyjnie wyceniony dorobek artykułowy i oceniany uznaniowo dorobek książkowy”;

 • akademicką ekspertozę punktuje Zbigniew Drozdowicz:

„Dzisiaj trudno znaleźć w miarę »opierzonego« akademika, który by nie występował lub nie występuje w roli eksperta. Jest to zresztą wytłumaczalne nie tylko tym, że życie akademickie zyskało na intensywności, lecz także tym, że zachowało ono strukturę hierarchiczną i po to, aby przejść na wyższy szczebel hierarchii trzeba poddać swoje osiągnięcia zawodowe ocenie tych, którzy ten szczebel już zaliczyli”;

 • wyniki badań w ramach projektu DASCHE dotyczących społecznej odpowiedzialności uczelni i absolwentów przedstawia prof. Ewa Chmielecka ze Szkoły Głównej Handlowej:

Rozwijanie kompetencji społecznych słuchaczy jest zadaniem każdej uczelni. Natomiast rozumienie tego postulatu i sposób jego realizacji jest nadzwyczaj różnorodny. Ta różnorodność cieszy, jest bowiem świadectwem aksjologicznego namysłu nad wychowawczą misją uczelni i samodzielnym przyjmowaniem sposobu jej realizacji. Tu nie mogą obowiązywać żadne standardowe rozwiązania”;

 • z problemami z bibliografią załącznikową, uzupełniającą oraz przypisami bibliograficznymi rozprawia się Marek Misiak:

„Lista piśmiennictwa sprawia często wrażenie stworzonej raz przez jednego tylko członka zespołu autorskiego i nigdy już później przez nikogo nieoglądanej”;

 • zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym sygnalizuje prof. Radosław Giętkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, rzecznik dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Niektóre zmiany można uznać za dyskusyjne. Wiele z nich wychodzi jednak naprzeciw potrzebom praktyki i może się przyczynić do usprawnienia postępowań w sprawach dyscyplinarnych”.

 

Poza tym w numerze:

 • Marek Wroński o kolejnych przypadkach plagiatów;
 • prof. Ireneusz Domagała, kierownik Katedry Ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, o oazie wolności artystycznej;
 • dr Joanna Gruba, prezes Fundacji Nauka Polska, o wynikach badań nad procedurami antymobbingowymi w polskich uczelniach publicznych;
 • dr Kamil Deryło z Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej o nieznanym obliczu rybosomu;
 • dr Tomasz Witkowski o studium upadku naukowej legendy;
 • Magdalena Bayer o Szweykowskich;

oraz jak zwykle aktualności, komentarze, felietony, czytelnia czasopism i recenzje książek – to wszystko w nowej, zdecydowanie bardziej przejrzystej i atrakcyjniejszej wizualnie szacie graficznej. Zachęcamy do lektury pierwszego po liftingu numeru „Forum Akademickiego” oraz do prenumeraty pisma na 2020 rok.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie