Sprawy nauki

Związki zawodowe UWr apelują w sprawie „nienauczycieli”

Opublikowano: 2019-03-11

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Wszystkie działające na Uniwersytecie Wrocławskim związki zawodowe skierowały na ręce rektora uczelni, prof. Adama Jezierskiego, pismo, w którym zwracają uwagę na pomijane zarówno w Konstytucji dla Nauki, jak i w projekcie statutu UWr kwestie pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych, czyli tzw. „nienauczycieli”.

Autorzy dokumentu piszą, że sytuacja materialna pracowników nie będących nauczycielami akademickimi pogarsza się z roku na rok. Zwiększaniu zakresu ich obowiązków towarzyszy brak przeszeregowań, jasnych kryteriów awansu oraz zmian w uposażeniach. Tymczasem „część z nas ma tytuły doktorskie, a kolejne osoby przygotowują się do obrony prac doktorskich, część z nas odbyło także zagraniczne staże naukowe oraz zna biegle języki obce” – wyliczają. Dalej zaznaczają, że mimo autorstwa bądź współautorstwa publikacji, skryptów i komunikatów konferencyjnych, także o zasięgu międzynarodowym, są pozbawieni możliwości odpisu z tytułu praw autorskich.

W kolejnych akapitach wymieniają liczne swoje obowiązki, m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych, opieka nad studentami na pracowniach magisterskich, przygotowanie zaplecza technicznego pracowni dydaktycznych, obsługa specjalistycznej aparatury, inwentaryzacja i konserwacja sprzętu laboratoryjnego, utylizacja odczynników chemicznych, opieka nad zbiorami bibliotecznymi, tworzenie bibliotek cyfrowych, baz bibliograficznych, realizacja kwerend, przygotowywanie wystaw, konferencji naukowych, referatów, tworzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej…

„Nienauczyciele” zwracają się do rektora o podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu zahamowania dalszej degradacji pozycji grupy pracowników technicznych w instytutach. Ponieważ, jak zauważają, ustawa 2.0 daje możliwość ujęcia w uczelnianym statucie innych stanowisk dla nauczycieli akademickich, proponują, by tą drogą zatrzymać spadek prestiżu i pauperyzację tej grupy. „Kierując się zasadą sprawiedliwości i szacunku dla całego środowiska akademickiego, pilnie potrzebujemy takiej organizacji rozdziału pieniędzy wewnątrz uczelni, by niwelował o  nierówności powstałe między nauczycielami a pozostałymi stanowiskami – takimi jak pracownicy techniczni – które nasza uczelnia i nowe prawo marginalizują”.

Na koniec wyrażają nadzieję, że ich praca zostanie doceniona, a kryteria awansu zawodowego oraz przechodzenia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na emerytury – jasno określone.

MK

Pismo związków zawodowych UWr w sprawie „nienauczycieli”


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie