Regulamin e-prenumeraty

Regulamin prenumeraty elektronicznej

Każdy Użytkownik wykupujący e-prenumeratę „Forum Akademickiego” zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Informacje ogólne

1.1. Prenumerata elektroniczna prowadzona jest przez Fundację Forum Akademickie z siedzibą we Lublinie, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin (dalej: FFA), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000540173, NIP 7123293026
1.2. Korzystanie z możliwości zakupu e-prenumeraty oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
1.3. FFA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu dostępny jest w każdej chwili na stronie www.forumakademickie.pl

Opis usług

2.1. FFA świadczy usługi polegające na sprzedaży pojedynczych artykułów, egzemplarzy oraz prenumerat miesięcznika „Forum Akademickie” w formie cyfrowej (zwanych dalej e-wydaniami).
2.2. Do korzystania z e-wydań dystrybuowanych w systemie FFA niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz aplikację otwierającą pliki PDF.
2.3. Każdy numer e-wydania może być pobrany z serwisu FFA przez Użytkownika dowolną ilość razy.
2.4. FFA zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie e-wydań. Oferty e-wydań mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.
2.5. FFA zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.

 Zasady świadczenia usług

3.1. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
3.2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy hasła i nazwy Użytkownika. FFA nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkowników swoich danych osobom trzecim.
3.3. Korzystanie z usług FFA możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie. Rejestracja polega na podaniu identyfikatora, hasła oraz adresu e-mail Użytkownika.
3.4. Zamówienie e-wydania polega na wybraniu przez Użytkownika e-wydania (lub prenumeraty e-wydań) i ew. dokonania ich zakupu.
3.5. Zamówione e-wydania udostępniane są Użytkownikowi do pobrania za pomocą przeglądarki internetowej i udostępniane do pobrania w menu “Zakupy” po zalogowaniu – natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.
3.6. Opłacenie transakcji nabycia e-wydań może nastąpić:

 • – za pomocą karty płatniczej
  (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic)
 • – za pomocą ePrzelewu
  (Płacę z Inteligo, Eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOś, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.)

Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i ePrzelewów jest firma PayPro Spółka Akcyjna ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, opisana na stronie internetowej www.paypro.pl.

3.7. Ceny podane na stronie www.forumakademickie.pl/prenumerata są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).
3.8. FFA zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług, zablokowania konta w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub złamania zasad opisanych w Regulaminie.
3.9. Użytkownik e-wydania nie jest uprawniony do:

 •  rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach,
 •  ingerowania w jego zawartość,
 •  publikacji, dystrybucji, powielania,
 •  usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
 •  oddawania w najem,
 •  jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

3.10. W przypadku płatności kartą płatniczą lub ePrzelewem każdy kupujący e-wydania, otrzymuje fakturę VAT.
3.11. Użytkownikowi, kupującemu e-wydania nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., na podstawie art. 10 ust. 3 punkt 1, 5 i 6 wymienionej ustawy.
3.12. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez FFA można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres prenumerata@forumakademickie.pl lub w formie pisemnej, listem poleconym, na adres: Fundacja Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od Serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4.1. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez FFA, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.
4.2. FFA jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy FFA a Użytkownikiem, przedmiotem której jest świadczenie usługi przez FFA polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi korzystania z serwisu FFA oraz systemu FFA, a także w celu prowadzenia działań marketingowych prowadzonych przez FFA.
4.3. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez FFA w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przez FFA swoich danych osobowych wydawcom, z którymi FFA zawarł umowę w zakresie sprzedaży wydań cyfrowych, jedynie w celu prawidłowego rejestrowania prenumeratorów.
4.4. FFA jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez FFA, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z serwisu oraz systemu FFA.
4.5. FFA, na każde pisemne żądanie Użytkownika, w terminie 30 dni poinformuje w szczególności jakie dane zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.

Własność intelektualna

5.1. Wszystkie elementy serwisu internetowego – teksty, grafiki itp. – są własnością FFA lub firm współpracujących z FFA. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z serwisu FFA bez uzyskania zgody FFA lub odpowiedniego partnera FFA jest zabronione.
5.2. Właścicielem praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanym czasopiśmie, okładek publikacji, logotypów jest FFA. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody.
5.3. Właścicielem praw autorskich do plików z e-wydaniami jest FFA. Zabrania się przekazywania swoich plików z e-wydaniami osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.
5.4. FFA nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w serwisie FFA adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Użytkowników.

Lublin, 5 lutego 2015