Regulamin e-prenumeratyRegulamin prenumeraty elektronicznej

Każdy Użytkownik wykupujący e-prenumeratę „Forum Akademickiego” zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Informacje ogólne

1.1. Prenumerata elektroniczna prowadzona jest przez Fundację Forum Akademickie z siedzibą we Lublinie, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin (dalej: FFA), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000540173, NIP 7123293026

1.2. Korzystanie z możliwości zakupu e-prenumeraty oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

1.3. FFA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu dostępny jest w każdej chwili na stronie www.forumakademickie.pl

Opis usług

2.1. FFA świadczy usługi polegające na sprzedaży pojedynczych artykułów, egzemplarzy oraz prenumerat miesięcznika „Forum Akademickie” w formie cyfrowej (zwanych dalej e-wydaniami).

2.2. Do korzystania z e-wydań dystrybuowanych w systemie FFA niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz aplikację otwierającą pliki PDF.

2.3. Każdy numer e-wydania może być pobrany z serwisu FFA przez Użytkownika dowolną ilość razy.

2.4. FFA zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie e-wydań. Oferty e-wydań mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.

2.5. FFA zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.

 Zasady świadczenia usług

3.1. Zatwierdzenie formularza z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

3.2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy hasła i nazwy Użytkownika. FFA nie odpowiada za udostępnianie przez Użytkowników swoich danych osobom trzecim.

3.3. Korzystanie z usług FFA możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w systemie. Rejestracja polega na podaniu identyfikatora, hasła oraz adresu e-mail Użytkownika.

3.4. Zamówienie e-wydania polega na wybraniu przez Użytkownika e-wydania (lub prenumeraty e-wydań) i ew. dokonania ich zakupu.

3.5. Zamówione e-wydania udostępniane są Użytkownikowi do pobrania za pomocą przeglądarki internetowej i udostępniane do pobrania w menu “Zakupy” po zalogowaniu – natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty.

3.6. Opłacenie transakcji nabycia e-wydań może nastąpić:

– za pomocą karty płatniczej

(Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic)

– za pomocą ePrzelewu

(Płacę z Inteligo, Eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOś, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.)

Pośrednikiem w realizacji płatności za pomocą karty płatniczej i ePrzelewów jest firma PayPro Spółka Akcyjna ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, opisana na stronie internetowej www.paypro.pl.

3.7. Ceny podane na stronie www.forumakademickie.pl/prenumerata są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

3.8. FFA zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług, zablokowania konta w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub złamania zasad opisanych w Regulaminie.

3.9. Użytkownik e-wydania nie jest uprawniony do:

  •  rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach,
  •  ingerowania w jego zawartość,
  •  publikacji, dystrybucji, powielania,
  •  usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
  •  oddawania w najem,
  •  jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.

 

3.10. W przypadku płatności kartą płatniczą lub ePrzelewem każdy kupujący e-wydania, otrzymuje fakturę VAT.

3.11. Użytkownikowi, kupującemu e-wydania nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., na podstawie art. 10 ust. 3 punkt 1, 5 i 6 wymienionej ustawy.

3.12. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez FFA można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres prenumerata@forumakademickie.pl lub w formie pisemnej, listem poleconym, na adres: Fundacja Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie, a Zamawiający otrzyma wyłącznie informację od Serwisu z uzasadnieniem decyzji niepodejmowania procesu reklamacyjnego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4.1. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez FFA, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

4.2. FFA jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy FFA a Użytkownikiem, przedmiotem której jest świadczenie usługi przez FFA polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi korzystania z serwisu FFA oraz systemu FFA, a także w celu prowadzenia działań marketingowych prowadzonych przez FFA.

4.3. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez FFA w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie przez FFA swoich danych osobowych wydawcom, z którymi FFA zawarł umowę w zakresie sprzedaży wydań cyfrowych, jedynie w celu prawidłowego rejestrowania prenumeratorów.

4.4. FFA jako administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych gromadzonych przez FFA, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z serwisu oraz systemu FFA.

4.5. FFA, na każde pisemne żądanie Użytkownika, w terminie 30 dni poinformuje w szczególności jakie dane zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także usunie zgromadzone dane, które go dotyczą.

Własność intelektualna

5.1. Wszystkie elementy serwisu internetowego – teksty, grafiki itp. – są własnością FFA lub firm współpracujących z FFA. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z serwisu FFA bez uzyskania zgody FFA lub odpowiedniego partnera FFA jest zabronione.

5.2. Właścicielem praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanym czasopiśmie, okładek publikacji, logotypów jest FFA. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody.

5.3. Właścicielem praw autorskich do plików z e-wydaniami jest FFA. Zabrania się przekazywania swoich plików z e-wydaniami osobom trzecim, podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.

5.4. FFA nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w serwisie FFA adresy stron WWW. Odsyłacze te podane są dla wygody Użytkowników.

 

Lublin, 5 lutego 2015


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie