Aktualności
Sprawy nauki
14 Lutego
Opublikowano: 2018-02-14

248 mln zł dla 28 polskich uczelni na dydaktykę, współpracę międzynarodową i zarządzanie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiej ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni. Dzięki dofinansowaniu 28 szkół wyższych z całej Polski będzie mogło realizować projekty dotyczące rozwoju kompetencji kadry naukowej, organizacji praktycznych zajęć i staży dla studentów, umiędzynarodowienia uczelni oraz podniesienia poziomu ich informatyzacji. Ze wsparcia w programie skorzysta ponad 39 tys. osób z mniejszych uczelni.

– Nie ma silnej gospodarki bez sprawnego systemu szkolnictwa wyższego – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Wspieramy uczelnie nie tylko w zakresie podnoszenia kompetencji ich pracowników i studentów, ale także realizowanych przez nie programów, tak aby oferta polskich szkół wyższych mogła stać się odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i wyzwania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy – zauważa wicepremier.

Zintegrowane Programy Uczelni to kolejny projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. Uczelnie otrzymają środki na doskonalenie kadry naukowej, nowe programy kształcenia oraz podniesienie kompetencji studentów poprzez realizację szkoleń, wysokiej jakości programów stażowych oraz dodatkowych kierunków m.in. w językach obcych, a także na studia doktoranckie. Dofinansowanie pozwoli także na zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier) oraz poprawę funkcjonowania samych szkół wyższych m.in. przez ich informatyzację.

– Zintegrowane Programy Uczelni to kolejna inicjatywa, którą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kieruje do środowisk naukowych i akademickich – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR. – Pamiętamy jednak, że osiągnięcia, którymi może się pochwalić polska nauka, nie są tylko domeną największych uczelni, talenty i dobre projekty rodzą się też w mniejszych ośrodkach. Dlatego druga ścieżka programu realizowana przez NCBR dedykowana jest właśnie mniejszym uczelniom, ich kadrze naukowej i studentom.

Wśród ośrodków, które otrzymają wsparcie, znalazły się: Kraków (6 nagrodzonych uczelni), Warszawa (4 uczelnie), Katowice, Lublin, Rzeszów, Szczecin (po 2 uczelnie) oraz Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Koszalin, Łódź, Poznań i Wrocław (po 1).

W konkursie mogły brać udział publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które kształcą co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych oraz nie więcej niż 20 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Dodatkowo pod uwagę brane były jedynie uczelnie, w których co najmniej połowa ocenianych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub niższą. Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 z podanych modułów: 1) Moduł programów kształcenia, 2) Moduł podnoszenia kompetencji, 3) Moduł programów stażowych, 4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, 5) Moduł studiów doktoranckich, 6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

W grudniu 2017 roku ogłoszone zostały wyniki trzeciej ścieżki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. Celem tamtej edycji było wsparcie kompleksowych programów szkół wyższych. Do 10 największych polskich uczeni trafiło wtedy 357 mln zł. Na początku marca poznamy wyniki naboru w ramach tzw. pierwszej ścieżki, w której planowana alokacja to z kolei 500 mln zł.

W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w tym roku NCBR planuje uruchomić trzy konkursy. Jednym z nich będzie nowy, wzorowany na najlepszych na świecie praktykach w obszarze kształcenia na odległość konkurs „Kurs na MOOC”. W ramach pilotażu polskie uczelnie będą mogły się ubiegać o środki na opracowanie i umieszczenie kursów edukacyjnych na ogólnokrajowym portalu typu Massive Open Online Courses (MOOC). Będzie on dostępny nie tylko dla studentów, ale dla wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w danej dziedzinie. NCBR uruchomi także program wspierający rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. W jego ramach możliwe będzie dofinansowanie m.in. „Uniwersytetów III Wieku”, wspieranych wcześniej w ramach programu zainicjowanego przez MNiSW, a także innych działań uczelni w obszarze społecznej odpowiedzialności nauki.

Więcej informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej NCBR.

Dyskusja (0 komentarzy)