Aktualności
Sprawy nauki
28 Lipca
Opublikowano: 2021-07-28

AMU PAN negatywnie ocenia ingerencje w zasady ewaluacji

Ingerencje w zasady ewaluacji jednostek naukowych dokonywane na niecały rok przed terminem jej przeprowadzenia oceniamy negatywnie. Sprzeciwiamy się zwłaszcza zmniejszeniu roli w procesie oceny Komisji Ewaluacji Nauki – napisali członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN w opinii do projektu ministerialnego rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniający zasady ewaluacji jakości działalności naukowej ukazał się na początku lipca. Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów
dotyczących sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej. Jedna ze zmian dotyczy ustalania całkowitej wartości punktowej monografii naukowej w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych. Dotychczas całkowitą wartość punktową monografii naukowej wynoszącą 200 pkt zwiększano o 50%, natomiast wynoszącą 80 pkt – o 25%. Proponowana zmiana polega na ujednoliceniu tych regulacji w taki sposób, aby w każdym z tych przypadków całkowita wartość punktowa monografii naukowej była zwiększana o 50%. Analogicznie zdecydowano o ujednoliceniu przepisów dotyczących zwiększenia całkowitej wartości punktowej w przypadku redakcji naukowych monografii naukowych.

Ponadto w ramach projektowanej nowelizacji przewidziano ponadto zmianę przepisów rozporządzenia dotyczących określania zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych. Jak sugerują autorzy projektu, zestawy te są istotnym elementem polityki naukowej państwa, dlatego też minister – jako odpowiadający za realizację tej polityki – powinien je ustalać, a nie tylko zatwierdzać. „Proponuje się zatem, by przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki rekomendował ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki propozycje zestawów wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych, natomiast ustalanie zestawów tych wartości będzie kompetencją ministra”.

Odnosząc się do zgłoszonych zmian, Akademia Młodych Uczonych PAN, negatywnie oceniła ingerencje w zasady ewaluacji dokonywane na niespełna rok przed terminem jej przeprowadzenia.

Niektóre spośród proponowanych w projekcie rozwiązań, np. zwiększenie wagi monografii, odpowiadają na postulaty przedstawicieli nauk humanistycznych czy społecznych i niewątpliwie spotkają się z ich aprobatą. Uwaga ta nie zmienia jednak faktu, iż kryteria oceny powinny być znane poddawanym jej podmiotom z wyprzedzeniem. Poważne ingerencje w zasady ewaluacji na krótko przed jej rozpoczęciem uniemożliwiają jednostkom rzetelne przygotowanie, pozbawiają proces ewaluacji przewidywalności, a w
konsekwencji podważają zaufanie naukowców do państwa – piszą członkowie AMU PAN.

Ich sprzeciw budzi przede wszystkim marginalizacja Komisji Ewaluacji Nauki na rzecz arbitralnej decyzji ministra, co w ocenie autorów opinii może podważyć zaufanie do procesu i wyników oceny.

W dłuższej perspektywie tego typu działania będą mieć fatalne skutki dla polskiej nauki. Ta może bowiem rozwijać się tylko wtedy, gdy wszystkich obowiązują przejrzyste i równe zasady, których naczelnym celem jest jakość badań, nie zaś realizacja doraźnego interesu. Postulujemy wycofanie się z tej zmiany jako szkodliwej z punktu widzenia interesu społecznego i państwowego – czytamy w stanowisku podpisanym przez Karola Palkę, przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych PAN.

MK

Stanowisko Akademii Młodych Uczonych PAN

Dyskusja (0 komentarzy)