Aktualności
Sprawy nauki
15 Października
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2020-10-15

Badaczka z Uniwersytetu Śląskiego przewodniczącą PTG

Dr hab. Urszula Myga-Piątek z Uniwersytetu Śląskiego została wybrana na przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Geograficznego, największej organizacji naukowej i zawodowej geografów. Będzie pełnić tę funkcję do 2024 roku.

W ponadstuletnich dziejach stowarzyszenia prof. Urszula Myga-Piątek jest drugą kobietą obejmującą stanowisko przewodniczącej. Zastąpiła prof. Antoniego Tadeusza Jackowskiego, geografa i hydrologa także z UŚ, który kierował Towarzystwem przez ostatnich osiem lat. Z PTG związana jest od 1998 roku. W ostatniej kadencji była wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego, a także jednym z głównych organizatorów obchodów jubileuszu 100-lecia PTG oraz Roku Polskiej Geografii 2018. Współtworzyła również Komisję Krajobrazu Kulturowego PTG i przez cztery kadencje stała na jej czele (2002–2018).

Dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ specjalizuje się w badaniach krajobrazu, geografii regionalnej i geografii turyzmu. Swoją karierę zawodową i naukową związała z Uniwersytetem Śląskim, w którym uzyskała magisterium (1987) oraz stopnie naukowe doktora (1999) i doktora habilitowanego (2013). W 2015 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (obecnie Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ). Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Ziemi UŚ (obecnie Wydziału Nauk Przyrodniczych) ds. kształcenia i studentów. W latach 2015–2019 była kierownikiem Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu, a od 2020 roku kieruje Zespołem Badań Krajobrazu.

Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji, z których blisko 1/3 ukazała się po uzyskaniu habilitacji. Do najbardziej znaczących należą: monografia habilitacyjna „Krajobraz kulturowy. Aspekty ewolucyjne i typologiczne” (2012), „Zarządzanie krajobrazem kulturowym” (red. wspólnie z K. Pawłowską, 2008); „Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski” (red. wspólnie z M. Kistowskim i J. Solonem, 2018). Ponadto publikuje w czasopismach takich, jak: Studia Geohistorica, Przegląd Geograficzny, Przegląd Geologiczny, Problemy Ekologii Krajobrazu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development Geographia Polonica, Quaestiones Geographicae, Problems of Sustainable Development, Environmental & Socio-economic Studies, iForest Biogeosciences and Forestry, Environment Earth Science, Journal of Environmental Planning and Management, Journal of Outdoor Recreation and Tourism.

Brała udział w kilku projektach, głównie o charakterze aplikacyjnym, przygotowywanych na zlecenie administracji centralnej i samorządowej, które były podstawą do opracowania aktów prawnych dotyczących ochrony krajobrazu, w tym tzw. ustawy krajobrazowej (2015) i rozporządzenia wykonywania audytów krajobrazowych (2019). Jest Przewodniczącą Zespołu „Krajobrazy Miejskie” w Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. W 2019 roku została członkiem: Komitetu Nauk Geograficznych PAN, gdzie przewodniczy zespołowi współpracy z gospodarką; Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (kadencje 2020–2023). Jest członkiem Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu.

Przewodniczyła (lub współprzewodniczyła) dotychczas 25 konferencjom naukowym, w tym cyklicznym interdyscyplinarnym seminariom krajobrazowym. Obecnie uczestniczy w pracach przygotowawczych European Landscape Ecology Congress (2021). Za działalność na rzecz PTG została wyróżniona Złotą Odznaką PTG oraz Medalem Pamiątkowym 100-lecia PTG.

Polskie Towarzystwo Geograficzne zostało założone 27 stycznia 1918 r. Działa na rzecz wszechstronnego rozwoju nauk geograficznych oraz edukacji i zastosowania wiedzy geograficznej w szeroko rozumianym życiu społeczno-gospodarczym. Inicjuje i organizuje badania naukowe, szerzy kulturę geograficzną oraz wychowanie w duchu patriotyzmu terytorialnego. Prowadzi także działalność wydawniczą („Czasopismo Geograficzne”), organizuje konferencje i seminaria. Zrzesza blisko 1 tys. członków.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)