Aktualności
Sprawy nauki
12 Lutego
Opublikowano: 2021-02-12

Co z artykułami w czasopismach, którym nie została przypisana ewaluowana dyscyplina?

Opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie, któremu w sporządzonym przez Ministra wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych nie została przypisana ewaluowana dyscyplina nie oznacza, że osiągnięcie to nie może być uwzględnione w ewaluacji w tej dyscyplinie – wyjaśnia resort edukacji i nauki.

„W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy, że opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie, któremu w sporządzonym przez Ministra wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych nie została przypisana ewaluowana dyscyplina nie oznacza, że osiągnięcie to nie może być uwzględnione w ewaluacji w tej dyscyplinie.

Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352), publikacje naukowe uwzględnia się w ewaluacji w danej dyscyplinie, jeśli ich tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny, a podmiot został wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), upoważniającym do wykazania osiągnięcia w ewaluacji w ramach tej dyscypliny.

Przypisanie czasopismom naukowym we wspomnianym wykazie określonych dyscyplin naukowych służy usprawnieniu procesu ewaluacji jakości działalności naukowej.

Jeśli pracownik prowadzący działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej upoważni podmiot do wykazania w ewaluacji artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie, któremu w wykazie przypisano ewaluowaną dyscyplinę, wówczas artykuł ten będzie automatycznie uznany za mający związek z tą dyscypliną.

Jeśli natomiast artykuł naukowy został opublikowany w czasopiśmie, któremu ewaluowana dyscyplina nie została przypisana, wówczas Komisja Ewaluacji Nauki oceni, czy tematyka tego artykułu jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny. Komisja może jednak w wyniku takiej oceny nie uwzględnić osiągnięcia tylko wówczas, jeżeli uzna, że nie jest ono w żaden sposób związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej. Każdą taką decyzję Komisja będzie zobowiązana uzasadnić”.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: