Aktualności
Sprawy nauki
09 Marca
Opublikowano: 2021-03-09

Dodatkowe 350 mln zł na wzmocnienie potencjału badawczego

Sześć dodatkowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez krajowe ośrodki badawcze otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wcześniej wsparcia udzielono dziewięciu przedsięwzięciom. 

Rozwój polskiej nauki wymaga odpowiednich nakładów inwestycyjnych na niezbędną infrastrukturę badawczą. Bez nowoczesnego sprzętu nie jest możliwe prowadzenie badań, których wyniki pomogą wdrażać innowacyjne rozwiązania. Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, na której znajdują się projekty dotyczące dużej, strategicznej infrastruktury o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy opublikował listę projektów inwestycyjnych z sektora nauki, które wybrano do dofinansowania. Dzięki zwiększeniu budżetu o prawie 350 mln zł, możliwa będzie realizacja sześciu dodatkowych, strategicznych inicjatyw realizowanych przez krajowe ośrodki badawcze. W sumie w ramach konkursu zaplanowano wsparcie 15 projektów, których wartość dofinansowania przekracza miliard złotych. Środki pochodzą z Działania 4.2 – „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dzięki zwiększeniu budżetu konkursu możliwe będzie dodatkowe wsparcie 6 dużych projektów z całego kraju. Zrealizują je ośrodki naukowe z Krakowa, Poznania, Wrocławia, Lublina i Szczecina wraz ze swoimi partnerami. Zaplanowane projekty przyczynią się do wzrostu potencjału badawczego polskiej nauki – zapewnia Joanna Kuszlik-Cichosz, zastępca dyrektora ds. administracji w OPI PIB.

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się inicjatywy z różnych obszarów nauki. Łączy je strategiczne znaczenie dla narodowej gospodarki oraz wysoki potencjał badawczy. Warto także podkreślić, że wiele z projektów powstało w konsorcjach, w skład których wchodzą jednostki z różnych obszarów Polski. Realizacja zaplanowanych działań nie wspiera jednego ośrodka naukowego, ale także jego partnerów. Projekty mają charakter praktyczny i ich wdrożenie w realny sposób ułatwi również wsparcie biznesu i umożliwi przedsiębiorcom korzystanie z najnowszej infrastruktury. Projekty, które znalazły się na liście opublikowanej przez OPI PIB dotyczą m.in. takich dziedzin, jak medycyna i farmakoterapia, bioinformatyka i genomika, inżynieria biomedyczna, procesy wytwarzania czy bezpieczeństwo energetyczne i dostęp do surowców:

  • ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC, lider: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Strategicznym celem projektu ECBiG-MOSAIC jest stworzenie zaawansowanej platformy badawczej umożliwiającej pozyskiwanie wielowymiarowych danych biomedycznych i klinicznych, ich standaryzacja, integracja oraz analiza z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

  • ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych, lider: Uniwersytet Wrocławski

ACTRIS-PL IB powstał w celu dostarczania wysokiej jakości danych o tzw. krótkożyciowych składnikach atmosfery, zarówno pochodzących ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. ACTRIS-PL IB to odpowiedź na realnie istniejące zapotrzebowanie, gdyż procesy zachodzące w atmosferze odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zagrożeń społecznych i środowiskowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć jakość powietrza, zdrowie społeczeństwa, zmiany klimatu i produktywność ekosystemów. Stanowią one jednocześnie wyzwania, z jakimi należy się zmierzyć wprowadzając zasady Europejskiego Zielonego Ładu. Więcej o tym projekcie pisaliśmy tutaj.

  • WCZT 2.0 – Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – ETAP I, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Realizacja nowej, wyspecjalizowanej koncepcji naukowo-technicznej Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT 2.0) opiera się na wsparciu i rozwoju wspólnej płaszczyzny badawczej, na którą składają się technologie przyrostowe i inżynieria biomedyczna. Warto podkreślić, że wpisują się one w strategie  największych koncernów chemicznych w Polsce, jako obszary niszowe o wysokiej wartości dodanej. Poprzez wprowadzenie udoskonaleń operacyjnych i doposażenie infrastrukturalne, możliwe będzie osiągnięcie nowych, rewolucyjnych przewag konkurencyjnych.

  • Cephares – Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie

Utworzenie zaawansowanego technologicznie Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego pod nazwą Cephares stanowi odpowiedź na coraz większe i wciąż niezaspokojone potrzeby terapeutyczne w obszarze depresji, lęku, schizofrenii, uzależnień czy chorób neurodegeneracyjnych. Schorzenia te są nieodłącznie powiązane z postępem cywilizacyjnym, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych, a problemy zdrowia psychicznego nabierają wyjątkowej aktualności wobec pandemii COVID-19.

  • CeBMaT – Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii, Politechnika Lubelska

Celem projektu jest powstanie centrum badawczego, którego zakres działań obejmie obszary wiedzy skupione wokół: energetyki, inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej oraz systemów opto- i mechatronicznych, niezbędnych do sterowania procesami technologicznymi. Wartością dodaną inicjatywy Politechniki Lubelskiej, będzie rozwój lokalnego kapitału ludzkiego, poprzez kształcenie wysokiej klasy ekspertów w zakresie nowych materiałów i technologii.

  • CZMIPW – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W ramach CZMIPW, które będzie działać przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zostanie zintensyfikowana współpraca nauki i biznesu. Cel będzie realizowany poprzez zwiększenie doskonałości naukowej, w zakresie badań prowadzonych w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, a zwłaszcza inżynierii chemicznej i inżynierii materiałowej. W nowo powstałym centrum naukowcy z całego świata będą pracować w 8 laboratoriach, które powstaną na bazie Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT oraz Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Inteligentny Rozwój to krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje. Jego celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy pełni rolę jednej z instytucji wdrażających tzw. czwartą oś priorytetową „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

MK, źródło: OPI PIB

Pełna lista projektów wybranych do dofinansowania

 

Dyskusja (0 komentarzy)