Aktualności
14 Października
Źródło: www.inforum.pl
Opublikowano: 2019-10-14

Edyta Demby-Siwek prezesem Urzędu Patentowego RP

W poniedziałek 14 października premier Mateusz Morawiecki powołał Edytę Demby-Siwek na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Obejmując funkcję prezesa, Edyta Demby-Siwek podkreśliła, że system ochrony własności przemysłowej w Polsce stanowi istotny element służący rozwojowi innowacyjnej gospodarki w naszym kraju. Znaczenie działalności UPRP dla realizacji strategii gospodarczej przyjętej przez rząd polega w głównej mierze na zapewnieniu pewności obrotu prawnego w obszarze praw wyłącznych udzielanych na przedmioty własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. Rola Urzędu Patentowego RP w złożonych procesach rozwoju gospodarczego wymaga obecnie istotnego zwiększenia dynamiki działań i wprowadzania nowych metod zarządzania dla zapewnienia skutecznej realizacji celów ustawowych w warunkach bardzo dużej zmienności otoczenia prawnego i gospodarczego w skali krajowej oraz międzynarodowej. Biorąc pod uwagę cele nakreślone w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, ochrona własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, powinna być jednym z filarów umożliwiających racjonalne wykorzystanie krajowego potencjału wiedzy i kreatywności w celu tworzenia wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz rozwoju inwestycji w kluczowych obszarach gospodarki. Istotnym czynnikiem sukcesu w tym zakresie jest także intensywna współpraca z międzynarodowymi instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy ochrony własności przemysłowej w aspekcie europejskim i globalnym. Tylko ścisłe współdziałanie z podmiotami międzynarodowymi może bowiem zapewnić Polsce skuteczny wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych na arenie światowej.

Edyta Demby-Siwek jest europejskim i polskim rzecznikiem patentowym, od 2014 roku Dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP, a także ekspertem zajmującym się problematyką znaków towarowych. Poprzednio pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prawnego i Wydziału Oznaczeń Geograficznych w tym departamencie. Od 9 maja 2019 roku sprawowała funkcję p.o. Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Na stanowisku Dyrektora Departamentu Znaków Towarowych podejmowała szereg inicjatyw, zajmując się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, a także nadzorem nad wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce. Przewodniczyła również delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała aktywny udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej zespołu Euro 2012 powołanego do ochrony własności przemysłowej w aspekcie wydarzeń sportowych. Występowała jako pełnomocnik Urzędu Patentowego RP w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Przed podjęciem pracy w Urzędzie Patentowym RP była zatrudniona jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polskim oraz europejskim rzecznikiem patentowym, absolwentką studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji. Autorka oraz współautorka publikacji artykułów prasowych dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują legislacyjną i interdyscyplinarną problematykę ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, rozumianą także jako ważne źródło wsparcia dla rozwoju polskiej innowacyjności, gospodarki i nauki. Jest doświadczonym praktykiem we współpracy z międzynarodowymi instytucjami ochrony własności przemysłowej w tworzeniu i implementacji norm prawnych. Zwolenniczka aktywnej współpracy ze środowiskami użytkowników systemu ochrony własności intelektualnej, w tym zwłaszcza rzeczników patentowych, profesjonalnych pełnomocników, twórców i aplikujących do urzędu patentowego, administracji publicznej, jak i instytucji otoczenia biznesu.

źródło: UPRP

Dyskusja (0 komentarzy)